Melsambria overview
Other name(s) Mesembria
Modern name(s) Nesebar
Region Pontus
Latitude 42.6589004 N suggest info
Longitude 27.73089786 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
St. Ivan Island, circa 24.9 km (15.5 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 26.3 km (16.3 mi) south
Beglik Tash, circa 38.7 km (24.1 mi) south
Odessos, Varna, circa 62.4 km (38.7 mi) north
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 90.3 km (56.1 mi) north-east
Tirizis, circa 98.8 km (61.4 mi) north-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 117.7 km (73.2 mi) south
Durankulak, circa 129.8 km (80.6 mi) north-east
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 145.4 km (90.3 mi) north-east
Tropaeum Traiani, circa 160.3 km (99.6 mi) north
Mikri Doxipara-Zoni, circa 176.8 km (109.9 mi) south-west
Nicopolis ad Istrum, circa 183.2 km (113.8 mi) west
Tomis, Constantia, Constanta, circa 184.3 km (114.5 mi) north-east
Babovo, circa 186.6 km (116 mi) north-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 187.6 km (116.6 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 190.8 km (118.5 mi) west
Seuthopolis mound, circa 190.8 km (118.5 mi) west
Buzovdrad megalithic formation, circa 192.9 km (119.8 mi) west
Seuthopolis mound, circa 194 km (120.5 mi) west
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 194.6 km (120.9 mi) west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 194.8 km (121 mi) west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 195 km (121.2 mi) west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 195.1 km (121.2 mi) west
Seuthopolis mound, circa 195.9 km (121.7 mi) west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 196 km (121.8 mi) west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 198 km (123 mi) west
Seuthopolis, circa 198.3 km (123.2 mi) west
Seuthopolis mound, circa 199 km (123.6 mi) west
Capidava, circa 206.1 km (128.1 mi) north
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 210.8 km (131 mi) south-east
Perperikon, circa 214.2 km (133.1 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 214.7 km (133.4 mi) south-east
Carsium, Hârsova, circa 225.6 km (140.2 mi) north
Istros, Histria, circa 226.2 km (140.6 mi) north-east
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 251 km (156 mi) west
Melta, circa 251.1 km (156 mi) west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 251.1 km (156 mi) west
Philippopolis amphitheatre, Plovdiv, circa 251.2 km (156.1 mi) west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 251.3 km (156.1 mi) west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 251.4 km (156.2 mi) west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 251.6 km (156.3 mi) west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 252.3 km (156.8 mi) west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 253 km (157.2 mi) west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 255 km (158.5 mi) south-west
Mesembria, circa 259.9 km (161.5 mi) south-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 260.9 km (162.1 mi) south-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 264.5 km (164.4 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 270.6 km (168.2 mi) south-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 271.2 km (168.5 mi) south-east
Lampsakos, circa 271.1 km (168.5 mi) south-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 277.5 km (172.4 mi) south-east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 282.9 km (175.8 mi) south-east
Halmyris, circa 288.2 km (179.1 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 294.1 km (182.7 mi) south-west
Abydos, Abydus, circa 295.3 km (183.5 mi) south-west
Noviodunum ad Istrum, Isaccea, circa 296.7 km (184.4 mi) north
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 298.2 km (185.3 mi) south-east
Abdera, circa 298.4 km (185.4 mi) south-west
Abdera, circa 298.5 km (185.5 mi) south-west
Kalyva, circa 300.2 km (186.6 mi) south-west
Aliobrix, Kartal, Orlivka, circa 301.1 km (187.1 mi) north
Samothrace, Palaeopoli, circa 301.8 km (187.5 mi) south-west
Adapazari, Sakarya, circa 304.9 km (189.4 mi) south-east
Ophrynium, circa 315.5 km (196 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 317.8 km (197.5 mi) south-west
Sigeion, circa 323.3 km (200.9 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 325.2 km (202.1 mi) south-west
Temple of Herakles, circa 326 km (202.6 mi) south-west
Thassos, circa 326.1 km (202.7 mi) south-west
Achilleion, Achilleum, circa 332.4 km (206.5 mi) south-west
Aedava, circa 334.4 km (207.8 mi) west
Neapolis, circa 334.9 km (208.1 mi) south-west
Acidava, circa 337.5 km (209.7 mi) north-west
Philippi, circa 339.2 km (210.8 mi) south-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 341.4 km (212.2 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 345.8 km (214.9 mi) south
Alexandria Troas, circa 349 km (216.9 mi) south-west
Oluklu Höyük, circa 370.8 km (230.4 mi) south-east
Assos, circa 371.1 km (230.6 mi) south-west
Smintheum, circa 372.6 km (231.5 mi) south-west
Myrina, circa 381.4 km (237 mi) south-west
Amphipolis, circa 381.6 km (237.1 mi) south-west
Çukurhisar Höyügü, circa 381.7 km (237.2 mi) south-east
Keskin Höyügü, circa 382.8 km (237.8 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 386 km (239.9 mi) south-east
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 386.8 km (240.4 mi) south-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 387.3 km (240.7 mi) west
Castra of Racarii de Jos, circa 393.3 km (244.4 mi) north-west
Pergamon, Acropolis, circa 394.8 km (245.3 mi) south
Dorylaion, Eskisehir, circa 396.4 km (246.3 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 396.5 km (246.4 mi) south
Sesamus, Amastris, Cromna?, Amasra, circa 396.6 km (246.4 mi) east
Stageira, circa 399.8 km (248.4 mi) south-west
Messon, Mesa, circa 403.2 km (250.5 mi) south
Mitylene, circa 406.5 km (252.6 mi) south
Acanthos, circa 407.1 km (253 mi) south-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 407.3 km (253.1 mi) south-west
Thyatira, circa 415.5 km (258.2 mi) south
Aizanoi, circa 415.5 km (258.2 mi) south-east
Eresos, circa 416.4 km (258.8 mi) south-west
Apollonia of Mygdonia, circa 418.1 km (259.8 mi) south-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 428.1 km (266 mi) south
Palatianon, Palatiano, circa 433.4 km (269.3 mi) west
Mende, circa 436.6 km (271.3 mi) south-west
Kyme, Cyme, circa 438.7 km (272.6 mi) south
Kytoros, Cytorus, Cide, circa 439.8 km (273.3 mi) east
Ophiusa, Tyras, Album Castrum, Asprokastron, Maurokastron, Bilhorod-Dnistrovskyi, Akkerman, circa 445.2 km (276.6 mi) north-east
Nikonion, circa 446.9 km (277.7 mi) north-east
Olynthos, circa 449.3 km (279.2 mi) south-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 450.5 km (279.9 mi) south
Çingilli Höyük, circa 451.1 km (280.3 mi) south-east
Keçiçayiri Höyügü, circa 451.5 km (280.6 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 455.2 km (282.8 mi) south
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 455.9 km (283.3 mi) south-west
Neapolis, Polychrono, circa 457.5 km (284.3 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 457.9 km (284.5 mi) south-west
Midas, circa 459.1 km (285.2 mi) south-east
Sardis, circa 464.5 km (288.6 mi) south
Sardis Temple of Artemis, circa 465.4 km (289.2 mi) south
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 468.8 km (291.3 mi) south
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 469.5 km (291.7 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 474.6 km (294.9 mi) south
Kokino, circa 475.9 km (295.7 mi) west
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 475.8 km (295.6 mi) west
Karabel relief, circa 477.4 km (296.6 mi) south
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 477.8 km (296.9 mi) south-east
Baglica Höyügü, circa 478.4 km (297.3 mi) south-east
Naissos, Niš, Nissa, circa 480.2 km (298.4 mi) west
Pella, circa 481.6 km (299.2 mi) west
Sarmisegetusa Regia, circa 482.6 km (299.9 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 483.8 km (300.6 mi) south
Erythrae, circa 487.2 km (302.8 mi) south
Gordion, Yassihüyük, circa 488.1 km (303.3 mi) south-east
Burial mound of Midas, circa 489 km (303.9 mi) south-east
Piatra Rosie, Luncani, circa 490.7 km (304.9 mi) north-west
Stobi, circa 490.3 km (304.7 mi) west
Pessinus, circa 491.2 km (305.2 mi) south-east
Costesti-Blidaru, circa 494.5 km (307.3 mi) north-west
Blaundos, circa 494.4 km (307.2 mi) south
Coste?ti-Ceta?uie, circa 495.9 km (308.2 mi) north-west
Justiniana Prima, circa 495.5 km (307.9 mi) west
Ad Mediam, Mehadia, circa 497.7 km (309.2 mi) north-west
Database ID 24062, created 20 Sep 2014, 14:56, Last changed 20 Sep 2014, 14:59