Samothrace overview
Modern name(s) Palaeopoli
Region Aegean
Latitude 40.50103793 N suggest info
Longitude 25.52981473 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Maroneia, Ismara, circa 41.5 km (25.8 mi) north
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 41.3 km (25.7 mi) north
Mesembria, circa 43 km (26.7 mi) north-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 52.7 km (32.8 mi) east
Abdera, circa 66.9 km (41.6 mi) north-west
Temple of Herakles, circa 75 km (46.6 mi) west
Myrina, circa 80.1 km (49.8 mi) south-west
Sigeion, circa 79.4 km (49.3 mi) south-east
Thassos, circa 75.6 km (47 mi) west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 85.3 km (53 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 85.3 km (53 mi) south-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 79.5 km (49.4 mi) east
Abydos, Abydus, circa 82 km (51 mi) east
Smintheum, circa 118.3 km (73.5 mi) south-east
Kalyva, circa 114 km (70.8 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 127.7 km (79.4 mi) north-east
Lampsakos, circa 99.7 km (61.9 mi) east
Neapolis, circa 105.7 km (65.7 mi) west
Assos, circa 131.7 km (81.8 mi) south-east
Acanthos, circa 139.4 km (86.6 mi) west
Eresos, circa 152.2 km (94.6 mi) south
Philippi, circa 119.3 km (74.1 mi) west
Messon, Mesa, circa 159.5 km (99.1 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 178.1 km (110.7 mi) west
Mitylene, circa 177.9 km (110.6 mi) south-east
Amphipolis, circa 146.4 km (90.9 mi) west
Stageira, circa 146.9 km (91.3 mi) west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 193.7 km (120.4 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 194 km (120.6 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 194.2 km (120.7 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 194.3 km (120.7 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 194.3 km (120.7 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 194.3 km (120.7 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 194.7 km (121 mi) north-west
Seuthopolis, circa 236 km (146.7 mi) north
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 218.1 km (135.5 mi) west
Seuthopolis mound, circa 245.1 km (152.3 mi) north
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 222.8 km (138.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 245.8 km (152.7 mi) north
Apollonia of Mygdonia, circa 173.3 km (107.7 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 207.7 km (129.1 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 207.6 km (129 mi) south-east
Buzovdrad megalithic formation, circa 230.5 km (143.2 mi) north
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 233.8 km (145.3 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 235.5 km (146.3 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 236.5 km (147 mi) north
Seuthopolis mound, circa 241.6 km (150.1 mi) north
Olynthos, circa 185.6 km (115.3 mi) west
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 243.8 km (151.5 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 245.1 km (152.3 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 245.2 km (152.3 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 245.6 km (152.6 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 245.6 km (152.6 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 245.8 km (152.7 mi) north
Potidaia, Potidaea, circa 189.6 km (117.8 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 249.2 km (154.9 mi) north-east
Iolkos, circa 251.7 km (156.4 mi) south-west
Pagasae, circa 258.2 km (160.4 mi) south-west
Sesklo, circa 263.1 km (163.5 mi) south-west
Teos, circa 280 km (174 mi) south-east
Aeges, circa 271.2 km (168.5 mi) west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 266.7 km (165.7 mi) south-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 273.4 km (169.9 mi) south-west
Beglik Tash, circa 274.5 km (170.6 mi) north-east
Smyrna, Izmir, circa 270.4 km (168 mi) south-east
Karystos, circa 290.1 km (180.3 mi) south-west
Aghios Petros, circa 298.6 km (185.5 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 279.8 km (173.9 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 280.7 km (174.4 mi) north-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 283.9 km (176.4 mi) east
Rhamnous, circa 284.3 km (176.7 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 284.9 km (177 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 284.9 km (177 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 277.5 km (172.4 mi) south-west
Eretria, circa 277.4 km (172.4 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 285.1 km (177.2 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 281.5 km (174.9 mi) south-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 296 km (183.9 mi) east
Tumulus at Marathon, circa 296.7 km (184.4 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 257.2 km (159.8 mi) south-west
Chalcis, Chalcida, circa 280.7 km (174.4 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 232.3 km (144.4 mi) west
Thyatira, circa 264.4 km (164.3 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 301.8 km (187.5 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 285.1 km (177.2 mi) south-west
Metropolis, circa 305.9 km (190.1 mi) south-east
Sardis, circa 310.6 km (193 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 310.8 km (193.1 mi) south-east
Brauron, Vravrona, circa 315.4 km (196 mi) south-west
Demetrias, circa 256.8 km (159.5 mi) south-west
Delos, circa 345.5 km (214.7 mi) south
Dimini, circa 258 km (160.3 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 331.6 km (206 mi) south-west
Aiane, circa 315.5 km (196.1 mi) west
Heraion of Samos, circa 335.7 km (208.6 mi) south-east
Academy of Plato, circa 320.1 km (198.9 mi) south-west
Thorikos, circa 332.5 km (206.6 mi) south-west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 324.3 km (201.5 mi) south-east
Olympieion, circa 321.2 km (199.6 mi) south-west
Ephesos Serapeum, circa 324.6 km (201.7 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 324.7 km (201.8 mi) south-east
Karthaia, circa 342.8 km (213 mi) south
Athinai, Athens, circa 321.1 km (199.5 mi) south-west
Kerameikos, circa 320.9 km (199.4 mi) south-west
Pnyx, circa 321.6 km (199.8 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 307.6 km (191.1 mi) south-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 272.5 km (169.3 mi) south-west
Sounion, circa 342.5 km (212.8 mi) south-west
Eleusis, circa 322.7 km (200.5 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 328.1 km (203.9 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 327.6 km (203.6 mi) south-west
Pella, circa 255.7 km (158.9 mi) west
Dion, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Plataia, circa 319.1 km (198.3 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 377.3 km (234.4 mi) south
Temple of Athena, circa 342.2 km (212.6 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 342.6 km (212.9 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 380.9 km (236.7 mi) south
Magnesia ad Maeandrum, circa 341.1 km (212 mi) south-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 384.9 km (239.2 mi) south
Othrys, circa 292.1 km (181.5 mi) south-west
Gyroula, circa 386.2 km (240 mi) south
Aegosthena, circa 328.1 km (203.9 mi) south-west
Megara, circa 335.7 km (208.6 mi) south-west
Miletos, Millawanda, circa 363.1 km (225.6 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 354.3 km (220.2 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 350.6 km (217.9 mi) south-west
Olympos, circa 273.8 km (170.1 mi) west
Kokino, circa 356.9 km (221.8 mi) north-west
Vergina, circa 271.2 km (168.5 mi) west
Larissa, circa 281.8 km (175.1 mi) west
Chaeronea, circa 320.7 km (199.3 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 355.7 km (221 mi) south-west
Didyma, Didim, circa 377.3 km (234.4 mi) south-east
Akrokorinthos, circa 369.7 km (229.7 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 281.1 km (174.7 mi) west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 370.2 km (230 mi) east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 372.1 km (231.2 mi) east
Odessos, Varna, circa 357.6 km (222.2 mi) north-east
Aegira, circa 378.2 km (235 mi) south-west
Aedava, circa 384.9 km (239.2 mi) north-west
Isthmia, circa 361 km (224.3 mi) south-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 363.9 km (226.1 mi) south-west
Edessa, circa 294.8 km (183.2 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 365 km (226.8 mi) south-west
Perachora, circa 358.7 km (222.9 mi) south-west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 389.7 km (242.1 mi) north-east
Chalcedon, Kadiköy, circa 299.6 km (186.2 mi) east
Babovo, circa 392.5 km (243.9 mi) north
Delphi, circa 343.4 km (213.4 mi) south-west
Phylakopi, circa 425.9 km (264.7 mi) south
Philadelphia, Alaseir, circa 351 km (218.1 mi) south-east
Korinthos, circa 368 km (228.7 mi) south-west
Blaundos, circa 395.7 km (245.9 mi) south-east
Tirizis, circa 400.6 km (248.9 mi) north-east
Kieriou, circa 320.5 km (199.1 mi) west
Epidauros, circa 386.2 km (240 mi) south-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 418.3 km (259.9 mi) south-east
Sicyon, circa 370.4 km (230.1 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 407.3 km (253.1 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 400.1 km (248.6 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 455 km (282.7 mi) south
Arcesine, circa 411.9 km (255.9 mi) south
Stratos, circa 414.2 km (257.4 mi) south-west
Nemea, circa 385.6 km (239.6 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 416.9 km (259 mi) south-east
Dendra, circa 393 km (244.2 mi) south-west
Akrotiri, circa 461.5 km (286.8 mi) south
Mukênai, Mycenae, circa 390 km (242.3 mi) south-west
Justiniana Prima, circa 420.6 km (261.4 mi) north-west
Asini, circa 400.9 km (249.1 mi) south-west
Tiryns, circa 399.5 km (248.2 mi) south-west
Argos, circa 400.4 km (248.8 mi) south-west
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 430.5 km (267.5 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 453.4 km (281.7 mi) south-east
Naissos, Niš, Nissa, circa 434.8 km (270.1 mi) north-west
Teuthis, circa 441.7 km (274.5 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 442.7 km (275.1 mi) south-west
Acidava, circa 442.9 km (275.2 mi) north
Nikopolis wall, circa 442.4 km (274.9 mi) west
Helike, Eliki, circa 387.5 km (240.8 mi) south-west
Tropaeum Traiani, circa 445.9 km (277.1 mi) north-east
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 445.6 km (276.9 mi) north-east
Gortys, circa 446.1 km (277.2 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 446.7 km (277.5 mi) south-west
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 452.5 km (281.2 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 414.9 km (257.8 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 419.6 km (260.7 mi) south-west
Plocnik, circa 457.9 km (284.5 mi) north-west
Durankulak, circa 430.6 km (267.6 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 460.3 km (286 mi) south-west
Pisa, circa 461.7 km (286.9 mi) south-west
Tegea, circa 432.3 km (268.6 mi) south-west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 469.2 km (291.5 mi) west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 471.3 km (292.8 mi) west
Belegrada, Berat, circa 471.9 km (293.3 mi) west
Axiopolis, Cernavoda, circa 472.6 km (293.7 mi) north-east
Thermos, Thermon, circa 395.4 km (245.7 mi) south-west
Samiko, Samicum, circa 473.4 km (294.1 mi) south-west
Hierapolis, circa 421.8 km (262.1 mi) south-east
Syme, circa 476.5 km (296.1 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 427.7 km (265.7 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 445.6 km (276.9 mi) south-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 482.1 km (299.6 mi) south-east
Chalandritsa, circa 417.6 km (259.5 mi) south-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 488.7 km (303.7 mi) south-east
Therapni, circa 465.7 km (289.4 mi) south-west
Pellana, circa 459.4 km (285.5 mi) south-west
Sparta, circa 465.8 km (289.4 mi) south-west
Capidava, circa 491.1 km (305.1 mi) north-east
Megalopolis, circa 452.1 km (280.9 mi) south-west
Colossae, circa 441 km (274 mi) south-east
Amantia, circa 493.9 km (306.9 mi) west
Pavlopetri, circa 495 km (307.6 mi) south-west
Calydon, circa 416.9 km (259 mi) south-west
Laphrion, circa 417.1 km (259.2 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 495.3 km (307.8 mi) east
Database ID 7462, created 6 May 2012, 15:21, Last changed 6 May 2012, 15:21