Seuthopolis mound overview
Region Europe
Section Balkans
Latitude 42.70454327 N suggest info
Longitude 25.29734856 E
Status Accurate location
Main site Seuthopolis, circa 9.8 km (6.1 mi) south
Related sites Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 1121 m (1226 yd) east
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 3 km (1.9 mi) east
Seuthopolis mound, Griffins, circa 3.9 km (2.4 mi) east
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 4 km (2.5 mi) east
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 4.2 km (2.6 mi) east
Seuthopolis mound, circa 3.2 km (2 mi) east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 4.7 km (2.9 mi) east
Seuthopolis mound, circa 9 km (5.6 mi) east
Seuthopolis mound, circa 11.2 km (7 mi) south-east
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 12.1 km (7.5 mi) south-east
Buzovdrad megalithic formation, circa 16.3 km (10.1 mi) south-east
Nearest sites
within 500 km
Nicopolis ad Istrum, circa 62.5 km (38.8 mi) north-east
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 76.1 km (47.3 mi) south-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 76.5 km (47.6 mi) south-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 76.6 km (47.6 mi) south-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 76.7 km (47.6 mi) south-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 76.9 km (47.8 mi) south-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 77.4 km (48.1 mi) south-west
Melta, circa 66.8 km (41.5 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 78.3 km (48.7 mi) south-west
Perperikon, circa 110.9 km (68.9 mi) south
Mikri Doxipara-Zoni, circa 153.1 km (95.1 mi) south-east
Aedava, circa 162.5 km (101 mi) north-west
Kalyva, circa 169.7 km (105.5 mi) south-west
Babovo, circa 164.2 km (102 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 204.3 km (127 mi) south
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 206.7 km (128.4 mi) south
Mesembria, circa 209.2 km (130 mi) south
St. Ivan Island, circa 198.3 km (123.2 mi) east
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 198.8 km (123.5 mi) east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 199 km (123.6 mi) east
Abdera, circa 199 km (123.7 mi) south
Acidava, circa 203.1 km (126.2 mi) north-west
Neapolis, circa 209.7 km (130.3 mi) south-west
Thassos, circa 219.4 km (136.4 mi) south
Philippi, circa 206.1 km (128 mi) south-west
Beglik Tash, circa 207.1 km (128.7 mi) east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 209.8 km (130.3 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 229.6 km (142.7 mi) south
Temple of Herakles, circa 219.6 km (136.5 mi) south
Samothrace, Palaeopoli, circa 245.8 km (152.7 mi) south
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 245.9 km (152.8 mi) east
Amphipolis, circa 241.6 km (150.1 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 259.4 km (161.2 mi) east
Tropaeum Traiani, circa 263.7 km (163.9 mi) north-east
Castra of Racarii de Jos, circa 244.5 km (151.9 mi) north-west
Tirizis, circa 267.8 km (166.4 mi) east
Stageira, circa 266 km (165.3 mi) south-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 291.6 km (181.2 mi) south-east
Kokino, circa 278.5 km (173.1 mi) west
Abydos, Abydus, circa 294.1 km (182.7 mi) south-east
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 280.5 km (174.3 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 282.2 km (175.3 mi) south-west
Lampsakos, circa 286.5 km (178 mi) south-east
Acanthos, circa 282.5 km (175.5 mi) south-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 284.7 km (176.9 mi) north-east
Naissos, Niš, Nissa, circa 285 km (177.1 mi) west
Myrina, circa 315.3 km (195.9 mi) south
Odessos, Varna, circa 215.4 km (133.8 mi) east
Sigeion, circa 310.5 km (193 mi) south
Apollonia of Mygdonia, circa 274.6 km (170.6 mi) south-west
Ophrynium, circa 310.4 km (192.9 mi) south
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 311.2 km (193.3 mi) south
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 292.9 km (182 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 315.4 km (196 mi) south
Achilleion, Achilleum, circa 318.3 km (197.8 mi) south
Justiniana Prima, circa 297.1 km (184.6 mi) west
Capidava, circa 300.3 km (186.6 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 300.9 km (187 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 263.2 km (163.5 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 336.2 km (208.9 mi) south
Mende, circa 295.7 km (183.7 mi) south-west
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 320.9 km (199.4 mi) south-west
Plocnik, circa 324.9 km (201.9 mi) west
Olynthos, circa 312.8 km (194.4 mi) south-west
Neapolis, Polychrono, circa 333.4 km (207.1 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 323.6 km (201.1 mi) south-west
Iustiniana Secunda, Ulpiana, circa 337.3 km (209.6 mi) west
Assos, circa 367.8 km (228.6 mi) south
Aeges, circa 350 km (217.5 mi) south-west
Carsium, Hârsova, circa 306.4 km (190.4 mi) north-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 358.6 km (222.8 mi) south-east
Smintheum, circa 358.9 km (223 mi) south
Sarmisegetusa Regia, circa 361.1 km (224.4 mi) north-west
Eresos, circa 396.8 km (246.6 mi) south
Piatra Rosie, Luncani, circa 365 km (226.8 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 374.7 km (232.9 mi) south-east
Dion, circa 365.6 km (227.2 mi) south-west
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 284.7 km (176.9 mi) west
Pella, circa 316.5 km (196.6 mi) south-west
Costesti-Blidaru, circa 370.8 km (230.4 mi) north-west
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, circa 371.3 km (230.7 mi) north-west
Coste?ti-Ceta?uie, circa 372.3 km (231.4 mi) north-west
Durankulak, circa 283.3 km (176.1 mi) east
Methynma, Molyvos, circa 378.2 km (235 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 381.7 km (237.2 mi) south-east
Noviodunum ad Istrum, Isaccea, circa 383 km (238 mi) north-east
Aliobrix, Kartal, Orlivka, circa 384.2 km (238.7 mi) north-east
[Placemark], circa 413.4 km (256.9 mi) south
Stobi, circa 302.4 km (187.9 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 394.8 km (245.3 mi) south-east
Ad Mediam, Mehadia, circa 339.6 km (211 mi) north-west
Viminacium, Kostolac, circa 398.1 km (247.4 mi) north-west
Apulum, Apulon, Apula, Alba Iulia, circa 398.3 km (247.5 mi) north-west
Messon, Mesa, circa 399.1 km (248 mi) south
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 400.3 km (248.7 mi) west
Vergina, circa 350 km (217.5 mi) south-west
Tomis, Constantia, Constanta, circa 316.8 km (196.9 mi) north-east
Aiane, circa 403.1 km (250.5 mi) south-west
Halmyris, circa 405.3 km (251.8 mi) north-east
Mintia, circa 407.9 km (253.5 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 341.3 km (212.1 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 353.3 km (219.5 mi) south-west
Edessa, circa 342.4 km (212.7 mi) south-west
Mytilene Theatre, circa 413.2 km (256.7 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 413.5 km (256.9 mi) south
Pergamon, Acropolis, circa 427.6 km (265.7 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 428.5 km (266.2 mi) south-east
Aizisis, circa 414.2 km (257.4 mi) north-west
Apulum, Apulon, Apula, circa 415.6 km (258.2 mi) north-west
Larissa, circa 417.3 km (259.3 mi) south-west
Iolkos, circa 419 km (260.3 mi) south-west
Olympos, circa 381.3 km (237 mi) south-west
Sesklo, circa 426.1 km (264.8 mi) south-west
Pagasae, circa 426.3 km (264.9 mi) south-west
Potaissa, Turda, circa 446.4 km (277.4 mi) north
Istros, Histria, circa 346.8 km (215.5 mi) north-east
Demetrias, circa 423.4 km (263.1 mi) south-west
Dimini, circa 422.8 km (262.7 mi) south-west
Kyme, Cyme, circa 459.9 km (285.8 mi) south-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 438.9 km (272.8 mi) south-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 445.9 km (277.1 mi) south-west
Pitane, Çandarli, circa 441.7 km (274.5 mi) south-east
Elea, Cidaenis, circa 443.3 km (275.5 mi) south-east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 443.5 km (275.6 mi) south-east
Anchialos, Pyrasos, circa 434 km (269.7 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 444.5 km (276.2 mi) south-west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 446.4 km (277.4 mi) south-east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 436.8 km (271.4 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 363.2 km (225.7 mi) south-east
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 450.8 km (280.1 mi) south-east
Pestera cu Oase, The Cave with Bones, circa 378.4 km (235.1 mi) north-west
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 452.2 km (281 mi) south-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 491 km (305.1 mi) south
Singidunum, Belgrad, circa 455 km (282.7 mi) north-west
Taurunum, Zemun, circa 458.7 km (285 mi) north-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 459.2 km (285.3 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 465.2 km (289.1 mi) south
Eretria, circa 495.4 km (307.9 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 495.7 km (308 mi) south
Chalcis, Chalcida, circa 492.9 km (306.3 mi) south
Lefkandi, Xeropolis, circa 496.7 km (308.6 mi) south
Thyatira, circa 471.8 km (293.2 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 488.9 km (303.8 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 497.3 km (309 mi) south-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 472.1 km (293.4 mi) south-east
Othrys, circa 464 km (288.3 mi) south-west
Heraclea Lyncestis, circa 377.7 km (234.7 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 497.4 km (309.1 mi) south
Burgenae, Novi Banovci, circa 473.8 km (294.4 mi) north-west
Neon Teichos, circa 474.5 km (294.9 mi) south-east
Rhamnous, circa 509.8 km (316.7 mi) south
Temnos, Temnus, circa 474.9 km (295.1 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 505.8 km (314.3 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 502 km (311.9 mi) south-east
Rittium, Surduk, circa 479.1 km (297.7 mi) north-west
Karystos, circa 524.4 km (325.9 mi) south
Teos, circa 518.9 km (322.4 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 522.1 km (324.4 mi) south
Acumincum, Stari Slankamen, circa 486.5 km (302.3 mi) north-west
Gla, circa 502.1 km (312 mi) south-west
Aghios Petros, circa 538 km (334.3 mi) south
Erythrai Thatre, circa 490.8 km (305 mi) south
Kieriou, circa 458.9 km (285.1 mi) south-west
Karabel relief, circa 515.2 km (320.1 mi) south-east
Hyria, circa 494.5 km (307.3 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 515.6 km (320.4 mi) south-west
Bassianae, Donji Petrovci, circa 495.7 km (308 mi) north-west
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 496.1 km (308.2 mi) west
Belegrada, Berat, circa 496.6 km (308.6 mi) west
Klazomenai, circa 497.5 km (309.2 mi) south
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 498.7 km (309.9 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 507.6 km (315.4 mi) south-west
Database ID 1497, created 29 Apr 2012, 17:21, Last changed 12 Aug 2012, 13:32