Abydos overview
Other name(s) Abydus
Region Aegean
Section Phyrgia
Latitude 40.19475746 N suggest info
Longitude 26.41039726 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Sestos, Sestiacos sinus, circa 2.8 km (1.7 mi) north-west
Ophrynium, circa 20.2 km (12.6 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 22.5 km (14 mi) south-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 30.2 km (18.8 mi) south-west
Sigeion, circa 29.5 km (18.3 mi) south-west
Lampsakos, circa 29.3 km (18.2 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 38.1 km (23.7 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 53.7 km (33.4 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 65.1 km (40.5 mi) north-west
Assos, circa 78.5 km (48.8 mi) south
Smintheum, circa 77.3 km (48.1 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 89.2 km (55.4 mi) south-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 84.8 km (52.7 mi) south-east
Methynma, Molyvos, circa 94 km (58.4 mi) south
Mesembria, circa 92.4 km (57.4 mi) north-west
Samothrace, Palaeopoli, circa 82 km (51 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 98.9 km (61.5 mi) north-west
[Placemark], circa 121.2 km (75.3 mi) south
Messon, Mesa, circa 111.4 km (69.2 mi) south
Eresos, circa 121.2 km (75.3 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 107.1 km (66.5 mi) north-west
Mytilene Theatre, circa 121.1 km (75.3 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 121.3 km (75.4 mi) south
Mikri Doxipara-Zoni, circa 147.9 km (91.9 mi) north
Pergamon, Asclepion, circa 136 km (84.5 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 135.4 km (84.1 mi) south-east
Abdera, circa 146.3 km (90.9 mi) north-west
Pitane, Çandarli, circa 147.6 km (91.7 mi) south-east
Elea, Cidaenis, circa 149.4 km (92.8 mi) south-east
Myrina, circa 119.9 km (74.5 mi) west
Kyme, Cyme, circa 165.9 km (103.1 mi) south
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 156.8 km (97.4 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 157.1 km (97.6 mi) west
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 158.1 km (98.3 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 165.7 km (103 mi) south-east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 172.2 km (107 mi) south
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 178 km (110.6 mi) south
Neon Teichos, circa 180.5 km (112.1 mi) south-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 201.8 km (125.4 mi) south
Temnos, Temnus, circa 181.1 km (112.5 mi) south-east
Perperikon, circa 186.8 km (116.1 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 203.2 km (126.3 mi) south-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 196.2 km (121.9 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 207.9 km (129.2 mi) south
Thassos, circa 157.6 km (97.9 mi) west
Erythrai Thatre, circa 201.6 km (125.3 mi) south
Thyatira, circa 187.3 km (116.4 mi) south-east
Klazomenai, circa 204.9 km (127.3 mi) south
Teos, circa 226.7 km (140.8 mi) south
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 206.1 km (128.1 mi) south
Apameia, Apamea Myrlea, circa 210.5 km (130.8 mi) east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 213.7 km (132.8 mi) north-east
Karabel relief, circa 221.9 km (137.9 mi) south-east
Acanthos, circa 215 km (133.6 mi) west
Kalyva, circa 191.8 km (119.2 mi) north-west
Metropolis, circa 243.2 km (151.1 mi) south-east
Neapolis, circa 187.7 km (116.6 mi) west
Claros, Colophon, circa 252.7 km (157 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 235 km (146 mi) east
Notion, circa 254.1 km (157.9 mi) south
Sardis, circa 235.8 km (146.5 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 236.2 km (146.8 mi) south-east
Lebedos, Levedos, circa 240.7 km (149.6 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 228.7 km (142.1 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 245.8 km (152.7 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 259.1 km (161 mi) south-east
Philippi, circa 201.2 km (125 mi) west
Pythagoreion, circa 282.1 km (175.3 mi) south
Heraion of Samos, circa 283.5 km (176.2 mi) south
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 257.5 km (160 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 257.6 km (160.1 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 257.7 km (160.2 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 257.8 km (160.2 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 257.8 km (160.2 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 258 km (160.3 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 258.1 km (160.3 mi) north-west
Beglik Tash, circa 261.3 km (162.3 mi) north-east
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 261.9 km (162.8 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 262.8 km (163.3 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 262.9 km (163.4 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 263.2 km (163.6 mi) south
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 270.1 km (167.9 mi) north-east
Priene, circa 292.2 km (181.6 mi) south
St. Ivan Island, circa 271.3 km (168.6 mi) north-east
Seuthopolis, circa 284.6 km (176.9 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 277.7 km (172.5 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 292.6 km (181.8 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 278.2 km (172.9 mi) south-east
Buzovdrad megalithic formation, circa 277.9 km (172.7 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 294.1 km (182.7 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 287.3 km (178.5 mi) south-east
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 305.6 km (189.9 mi) south
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 281.5 km (174.9 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 216 km (134.2 mi) west
Seuthopolis mound, circa 283 km (175.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 283.2 km (175.9 mi) north-west
Patmos, circa 321.1 km (199.5 mi) south
Seuthopolis mound, circa 288.1 km (179 mi) north
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 291.2 km (180.9 mi) north-west
Amphipolis, circa 227.6 km (141.4 mi) west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 292.7 km (181.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 292.9 km (182 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 293 km (182 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 293 km (182.1 mi) north-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 293.3 km (182.2 mi) north-west
Stageira, circa 225.8 km (140.3 mi) west
Amyzon, circa 308.8 km (191.9 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 295.3 km (183.5 mi) north-east
Aghios Petros, circa 294 km (182.7 mi) south-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 296.7 km (184.4 mi) west
Philadelphia, Alaseir, circa 274 km (170.3 mi) south-east
Nysa, circa 295.6 km (183.7 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 300.8 km (186.9 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 300.8 km (186.9 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 238 km (147.9 mi) east
Myous, Myus, Avsar, circa 302 km (187.7 mi) south
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 302.1 km (187.7 mi) east
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 303 km (188.3 mi) west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 303.3 km (188.5 mi) east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 304.2 km (189 mi) north-west
Alinda, circa 317.9 km (197.5 mi) south-east
Delos, circa 326.2 km (202.7 mi) south
Iolkos, circa 307.7 km (191.2 mi) west
Karystos, circa 294.7 km (183.1 mi) south-west
Alabanda, circa 319.6 km (198.6 mi) south-east
Hyria, circa 311.7 km (193.7 mi) south-west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 312.9 km (194.4 mi) south-west
Pagasae, circa 313.3 km (194.7 mi) west
Nicopolis ad Istrum, circa 342.5 km (212.8 mi) north
Blaundos, circa 315.8 km (196.2 mi) south-east
Labraunda, circa 331.9 km (206.2 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 339.8 km (211.1 mi) south
Sesklo, circa 319.8 km (198.7 mi) west
[Placemark], circa 320.9 km (199.4 mi) south
Didyma, Didim, circa 320.9 km (199.4 mi) south
Mylasa, Pilaf Hill, circa 346.2 km (215.1 mi) south-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 326.1 km (202.6 mi) west
Mylasa, circa 346 km (215 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 252.5 km (156.9 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 354.6 km (220.4 mi) south
Rhamnous, circa 300.4 km (186.6 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 358 km (222.4 mi) south
Halikarnassos, Bodrum, circa 361.6 km (224.7 mi) south
Dion, circa 332.9 km (206.8 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 360.9 km (224.3 mi) south
Gyroula, circa 362.2 km (225 mi) south
Academy of Plato, circa 338.3 km (210.2 mi) south-west
Mende, circa 259.1 km (161 mi) west
Odessos, Varna, circa 356.2 km (221.4 mi) north-east
Olynthos, circa 259.6 km (161.3 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 311.9 km (193.8 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 301.1 km (187.1 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 261.8 km (162.7 mi) west
Eretria, circa 301.2 km (187.2 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 305.8 km (190 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 333.7 km (207.4 mi) south-west
Pamukkale terraces, circa 344.3 km (214 mi) south-east
Hierapolis, Pamukkale, circa 344.4 km (214 mi) south-east
Larissa, circa 346.1 km (215.1 mi) west
Aeges, circa 347.9 km (216.2 mi) west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 268.5 km (166.8 mi) east
Melta, circa 355.2 km (220.7 mi) north-west
Temple of Athena, circa 349.8 km (217.4 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 350.2 km (217.6 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 351.1 km (218.2 mi) south-east
Karthaia, circa 343.5 km (213.5 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 327.3 km (203.4 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 307.4 km (191 mi) south-west
Tripolis, circa 324.7 km (201.8 mi) south-east
Aphrodisias, circa 341.2 km (212 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 309.1 km (192.1 mi) south-west
Thorikos, circa 340.8 km (211.7 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 313.1 km (194.5 mi) south-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 399 km (247.9 mi) south
Sounion, circa 350.1 km (217.6 mi) south-west
Aizanoi, circa 295.1 km (183.4 mi) east
Olympieion, circa 338.5 km (210.3 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 338.7 km (210.4 mi) south-west
Kerameikos, circa 338.7 km (210.4 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 302.8 km (188.1 mi) west
Pnyx, circa 339.2 km (210.8 mi) south-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 350.8 km (218 mi) south-east
Arcesine, circa 380.6 km (236.5 mi) south
Piraeus, circa 346.1 km (215.1 mi) south-west
Piraeus (Theater), circa 346.4 km (215.2 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 346.3 km (215.2 mi) south-west
Tabea, Tabai, circa 372.6 km (231.5 mi) south-east
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 385.5 km (239.6 mi) north-east
Eleusis, circa 344.5 km (214.1 mi) south-west
Seyitömer Höyügü, circa 302.4 km (187.9 mi) east
Aiane, circa 389 km (241.7 mi) west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 337.2 km (209.5 mi) south-west
Tirizis, circa 391.7 km (243.4 mi) north-east
Thera, Thira, Santorini, circa 430.1 km (267.2 mi) south
Colossae, circa 363.7 km (226 mi) south-east
Thera, Thira, circa 433.7 km (269.5 mi) south
Demetrias, circa 312.6 km (194.2 mi) west
Akrokorinthos, circa 398.8 km (247.8 mi) south-west
Gla, circa 336.6 km (209.1 mi) south-west
Dimini, circa 314.5 km (195.4 mi) west
Akrotiri, circa 436.3 km (271.1 mi) south
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 401.1 km (249.2 mi) south-east
Plataia, circa 348 km (216.3 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 314.1 km (195.2 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 368.1 km (228.7 mi) south-west
Phylakopi, circa 416.9 km (259 mi) south-west
Megara, circa 359.7 km (223.5 mi) south-west
Aegosthena, circa 356.4 km (221.5 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 323.4 km (201 mi) west
Beycesultan, circa 356 km (221.2 mi) south-east
Kaunos, Caunus, circa 421.1 km (261.7 mi) south-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 374.9 km (232.9 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 414.4 km (257.5 mi) east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 328.1 km (203.9 mi) west
Durankulak, circa 424.3 km (263.7 mi) north-east
Aegira, circa 416.6 km (258.9 mi) south-west
Syme, circa 417.1 km (259.2 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 350.7 km (217.9 mi) south-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 420.8 km (261.5 mi) south-east
Babovo, circa 421.3 km (261.8 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 448.3 km (278.6 mi) south-east
Oluklu Höyük, circa 326.4 km (202.8 mi) east
Othrys, circa 343 km (213.1 mi) west
Chaeronea, circa 360.1 km (223.8 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 434.4 km (269.9 mi) south-west
Çukurhisar Höyügü, circa 335.4 km (208.4 mi) east
Pella, circa 335 km (208.1 mi) west
Kokino, circa 437.9 km (272.1 mi) north-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 439.1 km (272.8 mi) east
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 440.2 km (273.5 mi) north-east
Isthmia, circa 388.9 km (241.6 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 444.2 km (276 mi) south-east
Keskin Höyügü, circa 341.4 km (212.2 mi) east
Rhodos, circa 446.1 km (277.2 mi) south-east
Aedava, circa 446.1 km (277.2 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 391.2 km (243.1 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 392 km (243.6 mi) south-west
Adapazari, Sakarya, circa 343.8 km (213.7 mi) east
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 448.8 km (278.9 mi) south
Tropaeum Traiani, circa 451.4 km (280.5 mi) north
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 451 km (280.2 mi) east
Olympos, circa 345.5 km (214.7 mi) west
Perachora, circa 390.1 km (242.4 mi) south-west
Pessinus, circa 452.2 km (281 mi) east
Kibyra, circa 430.5 km (267.5 mi) south-east
Epidauros, circa 408.3 km (253.7 mi) south-west
Vergina, circa 347.9 km (216.2 mi) west
Korinthos, circa 397.2 km (246.8 mi) south-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 353.2 km (219.4 mi) east
Franchthi Cave, circa 419.1 km (260.4 mi) south-west
Telmessos, circa 462.1 km (287.1 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 461.5 km (286.8 mi) south-east
Kadyanda, circa 458.3 km (284.8 mi) south-east
Tomis, Constantia, Constanta, circa 479.5 km (298 mi) north-east
Delphi, circa 386.3 km (240 mi) south-west
Sicyon, circa 402.8 km (250.3 mi) south-west
Stratos, circa 468.9 km (291.4 mi) west
Berea, Veroia, circa 358.3 km (222.6 mi) west
Araxa, circa 461.9 km (287 mi) south-east
Dendra, circa 419.2 km (260.5 mi) south-west
Teuthis, circa 475.8 km (295.7 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 475.9 km (295.7 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 476.2 km (295.9 mi) south-west
Carsium, Hârsova, circa 514.7 km (319.8 mi) north
Asini, circa 424.9 km (264 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 418 km (259.8 mi) south-west
Nemea, circa 415.4 km (258.1 mi) south-west
Axiopolis, Cernavoda, circa 478.9 km (297.6 mi) north
Lindos, Lindus, circa 479.2 km (297.8 mi) south
Gortys, circa 479.5 km (297.9 mi) south-west
Tiryns, circa 425.3 km (264.2 mi) south-west
Oinoanda, circa 465.1 km (289 mi) south-east
Pinara, circa 480.8 km (298.7 mi) south-east
Sidyma, circa 485.9 km (301.9 mi) south-east
Argos, circa 427.7 km (265.8 mi) south-west
Edessa, circa 374.1 km (232.5 mi) west
Edessa, Amphitheatre, circa 374.3 km (232.6 mi) west
Midas, circa 384.4 km (238.9 mi) east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 489.2 km (304 mi) south-west
Kieriou, circa 381.8 km (237.3 mi) west
Akait Höyügü, circa 489.6 km (304.2 mi) east
Tlos, circa 482.4 km (299.7 mi) south-east
Myloi, circa 434.1 km (269.8 mi) south-west
Itanos, circa 548.5 km (340.8 mi) south
Keçiçayiri Höyügü, circa 386.6 km (240.2 mi) east
Pydnai, circa 494.9 km (307.5 mi) south-east
Acidava, circa 496.8 km (308.7 mi) north-west
Letoon, circa 497.7 km (309.2 mi) south-east
Xanthos, circa 496.5 km (308.5 mi) south-east
Stymphalos, circa 427.1 km (265.4 mi) south-west
Capidava, circa 497.6 km (309.2 mi) north
Roussolakkos, Palaikastro, circa 556.1 km (345.5 mi) south
Olous, circa 552.4 km (343.2 mi) south
Pisa, circa 500 km (310.7 mi) south-west
Justiniana Prima, circa 499.5 km (310.4 mi) north-west
Database ID 459, created 6 May 2012, 17:22, Last changed 25 Dec 2013, 14:31