Mpoura overview
Other name(s) Boura, Phalaisiai
Modern name(s) Falaisia
Region Aegean
Latitude 37.28852204 N suggest info
Longitude 22.17336396 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Alika, Athineo, Athinaio, circa 14 km (8.7 mi) north-east
Megalopolis, circa 14.6 km (9.1 mi) north
Pellana, circa 16.2 km (10.1 mi) south-east
Asea, circa 16.3 km (10.2 mi) north-east
Lykosoura, circa 16.9 km (10.5 mi) north-west
Messene, Messini, circa 25.7 km (15.9 mi) south-west
Tegea, circa 28.7 km (17.8 mi) north-east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 28.9 km (17.9 mi) north-west
Gortys, circa 30.2 km (18.7 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 30.4 km (18.9 mi) north
Sparta, circa 31.9 km (19.8 mi) south-east
Therapni, circa 35.1 km (21.8 mi) south-east
Teuthis, circa 36 km (22.4 mi) north-west
Alipheira, circa 38.4 km (23.9 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 41.4 km (25.8 mi) north-east
Lepreo, circa 43.1 km (26.8 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 50.1 km (31.1 mi) north
Pylos, Palace of Nestor, circa 51.4 km (31.9 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 55.1 km (34.2 mi) north-east
Myloi, circa 56.3 km (35 mi) north-east
Samiko, Samicum, circa 57.7 km (35.8 mi) north-west
Thaliades, circa 58.6 km (36.4 mi) north-west
Palaiokastro, circa 58.6 km (36.4 mi) south-west
Pylos, circa 59.9 km (37.2 mi) south-west
Pisa, circa 60.2 km (37.4 mi) north-west
Argos, circa 61.7 km (38.3 mi) north-east
Olympia, circa 61.7 km (38.4 mi) north-west
Tiryns, circa 65.2 km (40.5 mi) north-east
Asini, circa 68 km (42.2 mi) east
Stymphalos, circa 70.4 km (43.8 mi) north-east
Dendra, circa 70.6 km (43.9 mi) north-east
Mukênai, Mycenae, circa 71.2 km (44.3 mi) north-east
Epitalium, Epitalio, circa 72.1 km (44.8 mi) north-west
Pyrrichos, circa 73.8 km (45.9 mi) south-east
Nemea, circa 74.8 km (46.5 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 86 km (53.4 mi) east
Epidauros, circa 86.6 km (53.8 mi) east
Sicyon, circa 90.7 km (56.4 mi) north-east
Akrokorinthos, circa 90.9 km (56.5 mi) north-east
Korinthos, circa 92.6 km (57.5 mi) north-east
Aegira, circa 95.1 km (59.1 mi) north
Kenchreai Peninsula, circa 97.2 km (60.4 mi) north-east
Chalandritsa, circa 97.3 km (60.4 mi) north-west
Elis, Ilida, circa 97.3 km (60.5 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 98 km (60.9 mi) north-east
Isthmia, circa 100.4 km (62.4 mi) north-east
Perachora, circa 101.7 km (63.2 mi) north-east
Helike, Eliki, circa 103.5 km (64.3 mi) north
Pavlopetri, circa 112.3 km (69.8 mi) south-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 121.6 km (75.6 mi) east
Megara, circa 130.2 km (80.9 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 130.6 km (81.2 mi) east
Calydon, circa 133 km (82.6 mi) north-west
Laphrion, circa 133.1 km (82.7 mi) north-west
Aegosthena, circa 133.2 km (82.7 mi) north-east
Delphi, circa 135.8 km (84.4 mi) north
Plataia, circa 141.9 km (88.2 mi) north-east
Pleuron, circa 142 km (88.2 mi) north-west
Chaeronea, circa 146.4 km (91 mi) north-east
Eleusis, circa 146.5 km (91 mi) north-east
Thermos, Thermon, circa 147.9 km (91.9 mi) north
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 148 km (92 mi) north-east
Piraeus (Theater), circa 148.3 km (92.2 mi) north-east
Piraeus, circa 148.5 km (92.3 mi) north-east
Oiniadai, circa 151.1 km (93.9 mi) north-west
Orchomenos, Boeotia, circa 151.3 km (94 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 153.2 km (95.2 mi) north-east
Pnyx, circa 155.9 km (96.9 mi) north-east
Academy of Plato, circa 156 km (96.9 mi) north-east
Kerameikos, circa 156.2 km (97.1 mi) north-east
Athinai, Athens, circa 156.4 km (97.2 mi) north-east
Olympieion, circa 156.8 km (97.5 mi) north-east
Gla, circa 159.7 km (99.2 mi) north-east
Sounion, circa 168.2 km (104.5 mi) east
Temple of Poseidon, circa 168.3 km (104.5 mi) east
Temple of Athena, circa 168.5 km (104.7 mi) east
Same, Sami, circa 170.9 km (106.2 mi) north-west
Stratos, circa 171.1 km (106.3 mi) north-west
Stratos, circa 171.3 km (106.4 mi) north-west
Thorikos, circa 173.1 km (107.5 mi) east
Brauron, Vravrona, circa 175.3 km (109 mi) east
Aulis, Avlida, circa 176.7 km (109.8 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 180.8 km (112.4 mi) north-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 181.9 km (113 mi) north-east
Marathos Egyptian sanctuary, circa 182.9 km (113.6 mi) north-east
Tumulus at Marathon, circa 183.6 km (114.1 mi) north-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 184.5 km (114.6 mi) north-east
Eretria, circa 188.1 km (116.9 mi) north-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 188.2 km (116.9 mi) north-east
Rhamnous Temple of Themis, circa 192.9 km (119.9 mi) north-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 192.9 km (119.9 mi) north-east
Karthaia, circa 193.2 km (120.1 mi) east
Rhamnous, circa 193.3 km (120.1 mi) north-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 194.6 km (120.9 mi) east
Othrys, circa 198 km (123.1 mi) north
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 212.7 km (132.2 mi) north-east
Leukas, Lefkada, circa 214.5 km (133.3 mi) north-west
Phylakopi, circa 215.3 km (133.8 mi) east
Karystos, circa 215.4 km (133.8 mi) east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 216.5 km (134.5 mi) north
Actium, Aktio, circa 221.5 km (137.6 mi) north-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 226.5 km (140.8 mi) north
Anchialos, Pyrasos, circa 228.3 km (141.9 mi) north
Nikopolis wall, circa 229.2 km (142.4 mi) north-west
Nikopolis, circa 229.3 km (142.5 mi) north-west
Diktynnaion, circa 230 km (142.9 mi) south-east
Nikopolis theatre, circa 230.2 km (143 mi) north-west
Kieriou, circa 231.6 km (143.9 mi) north
Ambracia, circa 232.8 km (144.6 mi) north-west
Phalasarna, circa 233.8 km (145.3 mi) south-east
Pagasae, circa 234.5 km (145.7 mi) north
Sesklo, circa 236.7 km (147.1 mi) north
Aghios Petros, circa 237 km (147.3 mi) east
Demetrias, circa 237.7 km (147.7 mi) north
Dimini, circa 239 km (148.5 mi) north
Iolkos, circa 241.6 km (150.1 mi) north
Polyrrhenia, circa 243 km (151 mi) south-east
Kassope, circa 244.4 km (151.9 mi) north-west
Orraon, circa 245.9 km (152.8 mi) north-west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 257.1 km (159.7 mi) south-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 259.6 km (161.3 mi) north-west
Larissa, circa 262.4 km (163 mi) north
Elyros, circa 265.8 km (165.1 mi) south-east
Aptera, circa 268.8 km (167 mi) south-east
Lissos, circa 269.5 km (167.5 mi) south-east
Delos, circa 273.7 km (170.1 mi) east
Elea, circa 277.9 km (172.7 mi) north-west
Dodona, circa 278.5 km (173.1 mi) north-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 284 km (176.5 mi) east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 285.1 km (177.1 mi) east
Naxos, Temple of Demeter, circa 290 km (180.2 mi) east
Gyroula, circa 290.1 km (180.3 mi) east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 298.4 km (185.4 mi) east
Armeni, circa 300.1 km (186.5 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 302.6 km (188 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 302.8 km (188.1 mi) south-east
Akrotiri, circa 305.8 km (190 mi) east
Olympos, circa 311.2 km (193.3 mi) north
Thera, Thira, circa 311.5 km (193.6 mi) east
Eleutherna, Apollonia, circa 312.4 km (194.1 mi) south-east
Vitsa, circa 313.4 km (194.7 mi) north-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 315.9 km (196.3 mi) south-east
Dion, circa 321.9 km (200 mi) north
Aiane, circa 322.3 km (200.3 mi) north
Neapolis, Polychrono, circa 325.3 km (202.1 mi) north-east
Korkyra, Corfu, circa 325.5 km (202.3 mi) north-west
Arcesine, circa 327.4 km (203.4 mi) east
Bouthroton, Butrint, circa 331.2 km (205.8 mi) north-west
Zominthos, circa 332.6 km (206.7 mi) south-east
Sklavokampos, circa 337.3 km (209.6 mi) south-east
Arolithos, circa 337.6 km (209.8 mi) south-east
Tylissos, circa 337.7 km (209.9 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 338.4 km (210.3 mi) north
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 341.6 km (212.3 mi) south-east
Kommos, circa 343.4 km (213.4 mi) south-east
Kommos, circa 343.5 km (213.4 mi) south-east
Phaistos, circa 343.6 km (213.5 mi) south-east
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 344.9 km (214.3 mi) north-west
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 345.4 km (214.6 mi) north-west
Knossos, Kanusa, circa 347.5 km (215.9 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 348.1 km (216.3 mi) south-east
Olynthos, circa 349.8 km (217.3 mi) north
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 350.4 km (217.8 mi) south-east
Gortyna, circa 351 km (218.1 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 351.1 km (218.1 mi) south-east
Archanes, circa 351.8 km (218.6 mi) south-east
Troullos, Trullos, circa 352.1 km (218.8 mi) south-east
Kaloi Limenes, circa 352.7 km (219.2 mi) south-east
Vathypetro, circa 353.1 km (219.4 mi) south-east
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 354.5 km (220.3 mi) north-west
Vergina, circa 354.9 km (220.5 mi) north
Aeges, circa 354.9 km (220.5 mi) north
Berea, Veroia, circa 359.9 km (223.6 mi) north
Koumasa, circa 361.5 km (224.6 mi) south-east
Galatas, circa 362.2 km (225 mi) south-east
Arkalochori cave, circa 365.4 km (227 mi) south-east
Mende, circa 368.5 km (229 mi) north
Mallia, circa 371.1 km (230.6 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 374.7 km (232.8 mi) south-east
Acanthos, circa 375.8 km (233.5 mi) north-east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 376.1 km (233.7 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 378.7 km (235.3 mi) north
Myrina, circa 381.9 km (237.3 mi) north-east
Pella, circa 386.6 km (240.2 mi) north
Patmos, circa 386.9 km (240.4 mi) east
Simi, circa 388.3 km (241.3 mi) south-east
Eresos, circa 389.4 km (241.9 mi) north-east
Apollonia of Mygdonia, circa 389.4 km (242 mi) north
Edessa, circa 390.2 km (242.5 mi) north
Lato, circa 390.6 km (242.7 mi) south-east
Olous, circa 391 km (243 mi) south-east
Edessa, Amphitheatre, circa 391.9 km (243.5 mi) north
Stageira, circa 393.1 km (244.3 mi) north-east
Erythrae, circa 397.3 km (246.9 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 398.1 km (247.4 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 399.4 km (248.2 mi) south-east
Amantia, circa 404.9 km (251.6 mi) north-west
Gournia, circa 405.1 km (251.7 mi) south-east
Pseira, circa 405.2 km (251.8 mi) south-east
Mochlos, circa 408.2 km (253.7 mi) south-east
Vasiliki, circa 408.3 km (253.7 mi) south-east
Katalimata, circa 409.8 km (254.7 mi) south-east
Azoria, circa 409.9 km (254.7 mi) south-east
Kavousi, circa 410.4 km (255 mi) south-east
Orikum, Oricum, circa 412.5 km (256.3 mi) north-west
Chamaizi, circa 416.9 km (259 mi) south-east
Teos, circa 417.4 km (259.4 mi) east
Chamaizi, circa 417.8 km (259.6 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 418 km (259.7 mi) east
Amphipolis, circa 418.4 km (260 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 418.5 km (260.1 mi) north-east
Byllis, circa 418.6 km (260.1 mi) north-west
Heraclea Lyncestis, circa 420.1 km (261 mi) north
Aulon, Vlorë, circa 421.9 km (262.2 mi) north-west
Pytharoreion, circa 422 km (262.2 mi) east
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 422 km (262.2 mi) east
Pythagoreion, circa 422.2 km (262.3 mi) east
Petras, circa 423 km (262.9 mi) south-east
Smintheum, circa 424.9 km (264 mi) north-east
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 425.6 km (264.5 mi) north-west
Belegrada, Berat, circa 426.1 km (264.8 mi) north-west
Itanos, circa 430.2 km (267.3 mi) south-east
Palatianon, Palatiano, circa 433.5 km (269.3 mi) north
Mitylene, circa 433.8 km (269.6 mi) north-east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 435.3 km (270.5 mi) south-east
Assos, circa 437.7 km (272 mi) north-east
Zakros, circa 440.3 km (273.6 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 441.8 km (274.5 mi) north-east
Lychnidos, Ohrid, circa 441.8 km (274.5 mi) north
Temple of Herakles, circa 445.8 km (277 mi) north-east
Thassos, circa 445.9 km (277 mi) north-east
Apollonia, circa 447.4 km (278 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 448.1 km (278.5 mi) east
Claros, Colophon, circa 449 km (279 mi) east
Notion, circa 449.2 km (279.1 mi) east
Neapolis, circa 449.4 km (279.3 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 449.5 km (279.3 mi) east
Miletos, Millawanda, circa 451.5 km (280.6 mi) east
Philippi, circa 452.2 km (281 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 452.5 km (281.1 mi) north-east
Smyrna Agora, circa 453.6 km (281.9 mi) east
Priene, circa 454 km (282.1 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 454.1 km (282.1 mi) east
Uxentum, Ugento, circa 455.6 km (283.1 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 457.6 km (284.3 mi) east
Sigeion, circa 460.2 km (286 mi) north-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 460.3 km (286 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 460.7 km (286.2 mi) east
Ephesos Serapeum, circa 460.8 km (286.4 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 461.2 km (286.6 mi) north-east
Metropolis, circa 462.4 km (287.3 mi) east
Temple of Artemis, Artemision, circa 463 km (287.7 mi) east
Halikarnassos, Bodrum, circa 465.8 km (289.5 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 466.7 km (290 mi) east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 469.1 km (291.5 mi) north-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 471.4 km (292.9 mi) east
Abdera, circa 471.6 km (293 mi) north-east
Abdera, circa 471.8 km (293.1 mi) north-east
Ophrynium, circa 471.9 km (293.2 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 473.4 km (294.1 mi) east
Stobi, circa 474.4 km (294.8 mi) north
Magnesia ad Maeandrum, circa 475.9 km (295.7 mi) east
Iasos, Alevi, circa 478.7 km (297.4 mi) east
Karabel relief, circa 479.2 km (297.8 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 481.2 km (299 mi) east
Pergamon, Acropolis, circa 483.3 km (300.3 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 483.5 km (300.4 mi) east
Croton, Crotone, circa 483.8 km (300.6 mi) west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 484.3 km (300.9 mi) north
Naustathmus, circa 486.5 km (302.3 mi) south
Apollonia, circa 488.1 km (303.3 mi) south
Sestos, Sestiacos sinus, circa 489.2 km (304 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 489.2 km (304 mi) north-east
Kalyva, circa 489.6 km (304.2 mi) north-east
Amyzon, circa 490.1 km (304.5 mi) east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 491.4 km (305.3 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 491.9 km (305.6 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 494 km (307 mi) north-east
Mylasa, circa 496.8 km (308.7 mi) east
Temple of Apollo, circa 497.3 km (309 mi) south
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 497.4 km (309 mi) north-east
Temple of Zeus, circa 497.4 km (309.1 mi) south
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 497.8 km (309.3 mi) south
Temple of Demeter, circa 498 km (309.5 mi) south
Labraunda, circa 499.2 km (310.2 mi) east
Alinda, circa 500.3 km (310.9 mi) east
Database ID 15729, created 3 Dec 2016, 20:07, Last changed 3 Dec 2016, 20:07