Metropolis overview
Region Aegean
Latitude 38.12540001 N suggest info
Longitude 27.32276443 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Claros, Colophon, circa 17.6 km (10.9 mi) south-west
Notion, circa 18.4 km (11.4 mi) south-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 19.9 km (12.3 mi) south
Belevi Mausoleum, circa 18 km (11.2 mi) south-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 20.3 km (12.6 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 20.6 km (12.8 mi) south
Karabel relief, circa 29.7 km (18.4 mi) north-east
Lebedos, Levedos, circa 31.7 km (19.7 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 35.6 km (22.1 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 35.2 km (21.9 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 35.6 km (22.1 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 40 km (24.8 mi) north-west
Priene, circa 51.9 km (32.2 mi) south
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 55.1 km (34.2 mi) north
Klazomenai, circa 54.4 km (33.8 mi) north-west
Liman Tepe, Klazomenai, Clazomenae, Urla Iskelesi, circa 54.6 km (33.9 mi) north-west
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 66.3 km (41.2 mi) south
Myous, Myus, Avsar, circa 59.5 km (37 mi) south
Teos, circa 47.3 km (29.4 mi) west
Pythagoreion, circa 59.2 km (36.8 mi) south-west
Temnos, Temnus, circa 62.7 km (38.9 mi) north
Neon Teichos, circa 62.7 km (39 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 53.7 km (33.4 mi) south-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 65.4 km (40.6 mi) north-west
Heraion of Samos, circa 63.3 km (39.4 mi) south-west
Amyzon, circa 66.8 km (41.5 mi) south-east
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 67.4 km (41.9 mi) east
Sardis Temple of Artemis, circa 73.3 km (45.5 mi) north-east
Sardis, circa 74.4 km (46.3 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 78.1 km (48.5 mi) north-west
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 78.3 km (48.6 mi) north-west
Erythrai Thatre, circa 78.9 km (49 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 79.3 km (49.3 mi) north
Alinda, circa 77.2 km (48 mi) south-east
Didyma, Didim, circa 82.5 km (51.3 mi) south
[Placemark], circa 82.5 km (51.3 mi) south
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 85.1 km (52.9 mi) north-west
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 86.6 km (53.8 mi) north
Iasos, Alevi, circa 96.8 km (60.2 mi) south
Labraunda, circa 89.9 km (55.8 mi) south-east
Alabanda, circa 82.8 km (51.4 mi) south-east
Burial mound of Alyattes, circa 80.3 km (49.9 mi) north-east
Elea, Cidaenis, circa 94 km (58.4 mi) north
Nysa, circa 76.2 km (47.3 mi) east
Pitane, Çandarli, circa 95.7 km (59.4 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 103 km (64 mi) south-east
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 78.8 km (49 mi) west
Thyatira, circa 99.6 km (61.9 mi) north-east
Mylasa, circa 103.1 km (64.1 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 111.3 km (69.2 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 112.6 km (70 mi) north
Halikarnassos, Bodrum, circa 121 km (75.2 mi) south
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 111.5 km (69.3 mi) south-east
Patmos, circa 113.5 km (70.5 mi) south-west
Mytilene, Mytilini, circa 128.1 km (79.6 mi) north-west
Mytilene Theatre, circa 128.6 km (79.9 mi) north-west
[Placemark], circa 128 km (79.5 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 107.5 km (66.8 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 160 km (99.4 mi) south
Messon, Mesa, circa 148.3 km (92.1 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 165.4 km (102.8 mi) north
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 156.6 km (97.3 mi) north
Pamukkale terraces, circa 159.2 km (98.9 mi) east
Hierapolis, Pamukkale, circa 159.7 km (99.2 mi) east
Aphrodisias, circa 131.4 km (81.6 mi) east
Blaundos, circa 166.7 km (103.6 mi) east
Methynma, Molyvos, circa 170.3 km (105.8 mi) north-west
Syme, circa 174.1 km (108.2 mi) south
Assos, circa 174.2 km (108.2 mi) north-west
Tripolis, circa 142.7 km (88.7 mi) east
Tabea, Tabai, circa 154.4 km (96 mi) south-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 184.5 km (114.6 mi) south-east
Eresos, circa 167.2 km (103.9 mi) north-west
Smintheum, circa 188.5 km (117.1 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 184.5 km (114.6 mi) south-east
Ialysos, Trianta, circa 205.3 km (127.5 mi) south-east
Arcesine, circa 198.4 km (123.3 mi) south-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 159.8 km (99.3 mi) east
Rhodos, circa 203.2 km (126.3 mi) south-east
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 205.9 km (127.9 mi) south
Alexandria Troas, circa 207 km (128.6 mi) north-west
Colossae, circa 174 km (108.1 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 224.2 km (139.3 mi) north-west
Ophrynium, circa 227.7 km (141.5 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 227.3 km (141.2 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 223.2 km (138.7 mi) north-west
Sigeion, circa 229.7 km (142.7 mi) north-west
Abydos, Abydus, circa 243.2 km (151.1 mi) north-west
Telmessos, circa 230.4 km (143.2 mi) south-east
Lampsakos, circa 253.1 km (157.3 mi) north
Sestos, Sestiacos sinus, circa 245.7 km (152.7 mi) north-west
Lindos, Lindus, circa 236.1 km (146.7 mi) south
Naxos, Temple of Demeter, circa 205.8 km (127.9 mi) south-west
Gyroula, circa 206.5 km (128.3 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 205.6 km (127.7 mi) south-west
Delos, circa 197.9 km (123 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 207 km (128.6 mi) south-west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 229.8 km (142.8 mi) south-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 249.6 km (155.1 mi) east
Kadyanda, circa 230.4 km (143.1 mi) south-east
Kibyra, circa 219.1 km (136.1 mi) south-east
Pydnai, circa 261.3 km (162.3 mi) south-east
Araxa, circa 237 km (147.3 mi) south-east
Beycesultan, circa 208.4 km (129.5 mi) east
Sidyma, circa 252.6 km (157 mi) south-east
Pinara, circa 249.6 km (155.1 mi) south-east
Thera, Thira, circa 255 km (158.5 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 256 km (159.1 mi) south-west
Aizanoi, circa 231.8 km (144 mi) north-east
Akrotiri, circa 260.3 km (161.8 mi) south-west
Oinoanda, circa 245 km (152.3 mi) south-east
Tlos, circa 254.8 km (158.3 mi) south-east
Letoon, circa 264.8 km (164.5 mi) south-east
Xanthos, circa 264.4 km (164.3 mi) south-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 284 km (176.5 mi) north-east
Aghios Petros, circa 226.5 km (140.7 mi) west
Patara, circa 272.2 km (169.2 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 288.3 km (179.1 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 288.3 km (179.1 mi) west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 290.1 km (180.3 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 308 km (191.4 mi) north-west
Temple of Athena, circa 293.9 km (182.6 mi) west
Temple of Poseidon, circa 294.2 km (182.8 mi) west
Korba, Corba, circa 300.4 km (186.7 mi) south-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 304.1 km (189 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 305.4 km (189.8 mi) south-east
Myrina, circa 275.4 km (171.1 mi) north-west
Itanos, circa 331.9 km (206.3 mi) south
Aperlae, circa 308.7 km (191.8 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 305.9 km (190.1 mi) north-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 338.9 km (210.6 mi) south
Myra, theater, circa 314.1 km (195.2 mi) south-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 276.6 km (171.9 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 273.1 km (169.7 mi) north-east
Academy of Plato, circa 317 km (197 mi) west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 296.3 km (184.1 mi) south-east
Phellos, circa 294.6 km (183 mi) south-east
Limyra, circa 320.6 km (199.2 mi) south-east
Karystos, circa 253.3 km (157.4 mi) west
Zakros, circa 349.7 km (217.3 mi) south
Mesembria, circa 332.2 km (206.4 mi) north-west
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 324 km (201.3 mi) west
Tüse, circa 298.2 km (185.3 mi) south-east
Isinda, circa 302.1 km (187.7 mi) south-east
Chamaizi, circa 348.2 km (216.4 mi) south-west
Özdemir Höyük, circa 278.8 km (173.2 mi) south-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 328.6 km (204.2 mi) north-east
Hyria, circa 329.7 km (204.9 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 337 km (209.4 mi) north-west
Mochlos, circa 350.3 km (217.7 mi) south-west
Olous, circa 349.1 km (216.9 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 267.8 km (166.4 mi) west
Karthaia, circa 269.8 km (167.6 mi) west
Chalcedon, Kadiköy, circa 350.3 km (217.6 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 342.8 km (213 mi) north-west
Phylakopi, circa 291.7 km (181.3 mi) south-west
Arykanda, circa 301.1 km (187.1 mi) south-east
Petras, circa 342.9 km (213.1 mi) south
Gournia, circa 362.1 km (225 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 345.4 km (214.6 mi) east
Andriake, circa 314.7 km (195.5 mi) south-east
Lato, circa 359.9 km (223.6 mi) south-west
Mallia, circa 354.7 km (220.4 mi) south-west
Chamaizi, circa 348.8 km (216.8 mi) south-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 350.5 km (217.8 mi) north-east
Myra, circa 317.4 km (197.2 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 344.4 km (214 mi) north-east
Pseira, circa 351.8 km (218.6 mi) south-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 388.4 km (241.4 mi) north
Sagalassos, circa 284.8 km (177 mi) east
Azoria, circa 358.7 km (222.9 mi) south-west
Kavousi, circa 359.4 km (223.3 mi) south-west
Limyra, circa 320.8 km (199.3 mi) south-east
Ariassos, circa 296.3 km (184.1 mi) east
Karphi, Karfi, circa 363.1 km (225.6 mi) south-west
Katalimata, circa 363.2 km (225.7 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 379 km (235.5 mi) south-west
Vasiliki, circa 364.3 km (226.4 mi) south-west
Amnissos, Eileithyia, circa 363.5 km (225.8 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 364.7 km (226.6 mi) north-east
Myrtos-Pyrgos, circa 379.7 km (235.9 mi) south-west
Thorikos, circa 290.1 km (180.3 mi) west
Oluklu Höyük, circa 319.2 km (198.3 mi) north-east
Rhamnous, circa 288.3 km (179.1 mi) west
Termessos, circa 304.7 km (189.3 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 367.5 km (228.3 mi) north-east
Akait Höyügü, circa 368.4 km (228.9 mi) east
Rhodiopolis, circa 324.3 km (201.5 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 370 km (229.9 mi) north-west
Sounion, circa 294.2 km (182.8 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 368.6 km (229 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 292.4 km (181.7 mi) west
Abdera, circa 371.3 km (230.7 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 292.6 km (181.8 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 321.1 km (199.5 mi) north-east
Troullos, Trullos, circa 374.4 km (232.6 mi) south-west
Archanes, circa 374.7 km (232.8 mi) south-west
Phourni, Fourni, circa 373.9 km (232.3 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 375.1 km (233 mi) south-west
Galatas, circa 376.8 km (234.1 mi) south-west
Simi, circa 378.1 km (234.9 mi) south-west
Vathypetro, circa 377.6 km (234.7 mi) south-west
Arkalochori cave, circa 379.1 km (235.6 mi) south-west
Kremna, circa 303.7 km (188.7 mi) east
Arolithos, circa 375.1 km (233.1 mi) south-west
Tylissos, circa 375.4 km (233.2 mi) south-west
Keskin Höyügü, circa 328.3 km (204 mi) north-east
Sklavokampos, circa 376.3 km (233.8 mi) south-west
Chimaera, circa 335.2 km (208.3 mi) south-east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 304.3 km (189.1 mi) west
Acanthos, circa 388.6 km (241.5 mi) north-west
Olympos, circa 338.7 km (210.4 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 389.1 km (241.8 mi) north-west
Dorylaion, Eskisehir, circa 331.8 km (206.2 mi) north-east
Akrokorinthos, circa 390.8 km (242.9 mi) west
Midas, circa 317.7 km (197.4 mi) east
Phaselis, circa 336.5 km (209.1 mi) south-east
Pessinus, circa 393 km (244.2 mi) east
Thassos, circa 370.5 km (230.2 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 309.5 km (192.3 mi) west
Eretria, circa 309.9 km (192.6 mi) west
Attalia, Antalya, circa 328.4 km (204.1 mi) east
Zominthos, circa 386.6 km (240.2 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 395.8 km (245.9 mi) north
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 398.4 km (247.5 mi) south-west
Olympieion, circa 314.8 km (195.6 mi) west
Athinai, Athens, circa 315.6 km (196.1 mi) west
Pnyx, circa 316 km (196.3 mi) west
Kerameikos, circa 316 km (196.3 mi) west
Iolkos, circa 401.7 km (249.6 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 401.6 km (249.6 mi) south-west
Keçiçayiri Höyügü, circa 328.4 km (204 mi) east
Pagasae, circa 403.3 km (250.6 mi) west
Armeni, circa 403 km (250.4 mi) south-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 403.1 km (250.5 mi) east
Gortyna, circa 401.2 km (249.3 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 405.8 km (252.1 mi) west
Koumasa, circa 405.7 km (252.1 mi) south-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 319.3 km (198.4 mi) west
Perga, Pamphylia, circa 337.1 km (209.4 mi) east
Phaistos, circa 408.6 km (253.9 mi) south-west
Piraeus, circa 322.8 km (200.6 mi) west
Piraeus (Theater), circa 322.8 km (200.6 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 323.6 km (201.1 mi) west
Adada, circa 327.2 km (203.3 mi) east
Sesklo, circa 412.7 km (256.5 mi) west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 412.9 km (256.6 mi) south-west
Pyramid at Hellenikon, circa 412.7 km (256.4 mi) west
Perperikon, circa 429.4 km (266.8 mi) north-west
Kommos, circa 414.8 km (257.7 mi) south-west
Chalcis, Chalcida, circa 327.2 km (203.3 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 409 km (254.1 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 328.4 km (204.1 mi) west
Uyanik Höyük, circa 330.1 km (205.1 mi) east
Eleusis, circa 331.3 km (205.9 mi) west
Kommos, circa 414.8 km (257.8 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 345.1 km (214.5 mi) east
Pavlopetri, circa 422.8 km (262.7 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 346.9 km (215.6 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 334.9 km (208.1 mi) west
Kaloi Limenes, circa 420.5 km (261.3 mi) south-west
Neapolis, circa 399.9 km (248.5 mi) north-west
Adapazari, Sakarya, circa 396.1 km (246.1 mi) north-east
Antioch Pisidia, circa 338.4 km (210.3 mi) east
Selge, circa 349.1 km (216.9 mi) east
Aegira, circa 432.4 km (268.7 mi) west
Kalyva, circa 418.4 km (260 mi) north-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 344.4 km (214 mi) west
Megara, circa 348.1 km (216.3 mi) west
Aptera, circa 409.6 km (254.5 mi) south-west
Aspendos, circa 363.9 km (226.1 mi) east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 348.5 km (216.6 mi) west
Philippi, circa 413.3 km (256.8 mi) north-west
Elyros, circa 445.4 km (276.8 mi) south-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 389.7 km (242.2 mi) north-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 449.3 km (279.2 mi) east
Lissos, circa 449.7 km (279.4 mi) south-west
Plataia, circa 354 km (220 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 453.5 km (281.8 mi) west
Aegosthena, circa 358.1 km (222.5 mi) west
Larissa, circa 456.9 km (283.9 mi) west
Gla, circa 363.5 km (225.9 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 462.4 km (287.3 mi) west
Stageira, circa 408.8 km (254 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 464.4 km (288.5 mi) west
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 464.5 km (288.6 mi) north-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 369.5 km (229.6 mi) west
Diktynnaion, circa 418.2 km (259.8 mi) south-west
Beglik Tash, circa 467 km (290.2 mi) north
Teuthis, circa 467.3 km (290.4 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 468 km (290.8 mi) north-west
Gortys, circa 468 km (290.8 mi) west
Apsari Höyügü, circa 369.5 km (229.6 mi) east
Side, circa 389.6 km (242.1 mi) east
Franchthi Cave, circa 376.5 km (234 mi) west
Etenna, circa 384.4 km (238.9 mi) east
Amphipolis, circa 422.8 km (262.7 mi) north-west
Dion, circa 474.9 km (295.1 mi) north-west
Epidauros, circa 377.5 km (234.6 mi) west
Lyrbe, Seleucia, circa 391.8 km (243.5 mi) east
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 479.1 km (297.7 mi) north
St. Ivan Island, circa 480.4 km (298.5 mi) north
Kenchreai Peninsula, circa 379.9 km (236 mi) west
Isthmia, circa 379.9 km (236.1 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 380.3 km (236.3 mi) west
Eflatunpinar, circa 382.8 km (237.9 mi) east
Orchomenos, Boeotia, circa 381.5 km (237 mi) west
Polyrrhenia, circa 441 km (274 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 414.2 km (257.4 mi) north-west
Olynthos, circa 418.5 km (260 mi) north-west
Phalasarna, circa 442.8 km (275.2 mi) south-west
Korinthos, circa 390.1 km (242.4 mi) west
Apollonia of Mygdonia, circa 432.2 km (268.6 mi) north-west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 495.9 km (308.1 mi) north-east
Perachora, circa 391.3 km (243.1 mi) west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 497.4 km (309.1 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 497.5 km (309.1 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 497.7 km (309.3 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 497.8 km (309.3 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 497.8 km (309.3 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 497.9 km (309.4 mi) north-west
Mende, circa 428 km (265.9 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 498.1 km (309.5 mi) north-west
Asini, circa 396.1 km (246.1 mi) west
Chaeronea, circa 392.6 km (244 mi) west
Pisa, circa 500.4 km (310.9 mi) west
Database ID 2392, created 1 May 2012, 16:44, Last changed 1 May 2012, 16:44