Liman Tepe overview
Other name(s) Klazomenai, Clazomenae
Modern name(s) Urla Iskelesi
Region Aegean
Section Ionian
Latitude 38.36262093 N suggest info
Longitude 26.77562195 E
Status Accurate location
Related site Klazomenai, circa 1.8 km (1944 yd) north-east
Nearest sites
within 500 km
Teos, circa 20.6 km (12.8 mi) south
Erythrai, Erythrae, Ildir, circa 25.8 km (16 mi) west
Erythrai Thatre, circa 25.8 km (16 mi) west
Smyrna Agora, circa 32.2 km (20 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 32.7 km (20.3 mi) east
Phokaia, Phocaea, Foça, circa 34.1 km (21.2 mi) north
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 36.2 km (22.5 mi) east
Lebedos, Levedos, circa 36.2 km (22.5 mi) south-east
Larissa, Phrikonis, Buruncuk, circa 40.6 km (25.2 mi) north-east
Neon Teichos, circa 43 km (26.7 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 46.3 km (28.8 mi) north
Temnos, Temnus, circa 49.2 km (30.5 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 54 km (33.5 mi) south-east
Metropolis, circa 54.6 km (33.9 mi) south-east
Notion, circa 55.3 km (34.3 mi) south-east
Myrina, Sebatepolis, Aliaga, circa 56.6 km (35.1 mi) north-east
Karabel relief, circa 59.3 km (36.9 mi) east
Gryneion, Grynium, Yenisakran, circa 62.4 km (38.8 mi) north-east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 63.1 km (39.2 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 63.3 km (39.3 mi) north-east
Pitane, Çandarli, circa 64.7 km (40.2 mi) north
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 67.8 km (42.1 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 68.2 km (42.4 mi) south-east
Elea, Cidaenis, circa 68.3 km (42.4 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 68.9 km (42.8 mi) south-east
Belevi Mausoleum, circa 72.1 km (44.8 mi) south-east
Pytharoreion, circa 75 km (46.6 mi) south
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 75.6 km (47 mi) south
Pythagoreion, circa 75.9 km (47.2 mi) south
Heraion of Samos, circa 77.4 km (48.1 mi) south
Mytilene, Mytilini, circa 85.2 km (53 mi) north
[Placemark], circa 85.3 km (53 mi) north
Mytilene Theatre, circa 85.5 km (53.1 mi) north
Magnesia ad Maeandrum, Tekin, circa 86.8 km (53.9 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum Theatre, circa 87 km (54.1 mi) south-east
Priene, circa 90.6 km (56.3 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 90.6 km (56.3 mi) north-east
Pergamon, Acropolis, circa 92.6 km (57.5 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 101.3 km (62.9 mi) north-west
Miletos, Millawanda, Milawata, Balat, circa 102.4 km (63.6 mi) south-east
Myous, Myus, Avsar, circa 102.6 km (63.8 mi) south-east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 108.2 km (67.3 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 110.1 km (68.4 mi) east
Sardis, circa 111 km (69 mi) east
Sardis, circa 111.1 km (69 mi) east
Thyatira, circa 111.7 km (69.4 mi) north-east
Burial mound of Alyattes, circa 113 km (70.2 mi) east
Dios Hieron, Diospolis, Christopolis, Pyrgion, circa 115.1 km (71.5 mi) east
Eresos, circa 115.5 km (71.8 mi) north-west
Didyma, Didim, circa 116.6 km (72.5 mi) south-east
[Placemark], circa 116.6 km (72.5 mi) south-east
Amyzon, circa 117.2 km (72.8 mi) south-east
Patmos, circa 118.8 km (73.8 mi) south
Methynma, Molyvos, circa 123.3 km (76.6 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 127.3 km (79.1 mi) north
Alinda, circa 128.6 km (79.9 mi) south-east
Nysa, circa 130.2 km (80.9 mi) east
Assos, circa 131 km (81.4 mi) north
Alabanda, circa 136 km (84.5 mi) south-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 138.7 km (86.2 mi) north
Labraunda, circa 139.3 km (86.5 mi) south-east
Iasos, Alevi, circa 139.8 km (86.9 mi) south-east
Smintheum, circa 142.4 km (88.5 mi) north-west
Mylasa, Pilaf Hill, circa 148.8 km (92.5 mi) south-east
Mylasa, circa 150.2 km (93.3 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 152.1 km (94.5 mi) east
Halikarnassos, Bodrum, circa 157.7 km (98 mi) south-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 162.6 km (101.1 mi) south-east
Alexandria Troas, circa 163.4 km (101.5 mi) north-west
Delos, circa 170.3 km (105.8 mi) south-west
Achilleion, Achilleum, circa 180.8 km (112.3 mi) north
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 183.3 km (113.9 mi) north
Aghios Petros, circa 184.5 km (114.7 mi) west
Aphrodisias, circa 185.5 km (115.3 mi) east
Naxos, Temple of Apollo, circa 186.1 km (115.6 mi) south-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 187.6 km (116.6 mi) north
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 187.9 km (116.8 mi) south-west
Sigeion, circa 188.2 km (117 mi) north
Naxos, Temple of Dionysos, circa 188.3 km (117 mi) south-west
Ophrynium, circa 188.6 km (117.2 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 188.7 km (117.3 mi) south-west
Gyroula, circa 189.7 km (117.9 mi) south-west
Arcesine, circa 193 km (119.9 mi) south-west
Tripolis, circa 193.3 km (120.1 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 193.7 km (120.4 mi) south
Abydos, Abydus, circa 206.1 km (128.1 mi) north
Karystos, circa 208.1 km (129.3 mi) west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 208.4 km (129.5 mi) north
Tabea, Tabai, circa 209 km (129.9 mi) south-east
Pamukkale terraces, circa 210.9 km (131.1 mi) east
Hierapolis, Pamukkale, circa 211.3 km (131.3 mi) east
Blaundos, circa 212.1 km (131.8 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 212.3 km (131.9 mi) east
Syme, circa 215.9 km (134.2 mi) south-east
Lampsakos, circa 220.9 km (137.3 mi) north
Myrina, circa 223.6 km (138.9 mi) north-west
Colossae, circa 226.7 km (140.9 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 228 km (141.7 mi) west
Karthaia, circa 231.8 km (144 mi) west
Kaunos, Caunus, circa 235.9 km (146.6 mi) south-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 236 km (146.7 mi) south-east
Rhamnous, circa 240.4 km (149.4 mi) west
Ramnous Temple of Artemis, circa 240.4 km (149.4 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 240.4 km (149.4 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 245.8 km (152.7 mi) west
Marathos Egyptian sanctuary, circa 245.9 km (152.8 mi) west
Kameiros, Camirus, Kalavarda, circa 247 km (153.5 mi) south-east
Brauron, Vravrona, circa 248 km (154.1 mi) west
Thorikos, circa 248.4 km (154.3 mi) west
Rhodos, circa 248.6 km (154.4 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 249.1 km (154.8 mi) south-west
Ialysos, Trianta, circa 249.6 km (155.1 mi) south-east
Thera, Thira, circa 250.1 km (155.4 mi) south-west
Temple of Athena, circa 253.4 km (157.5 mi) west
Sounion, circa 253.7 km (157.6 mi) west
Temple of Poseidon, circa 253.7 km (157.6 mi) west
Akrotiri, circa 254.4 km (158.1 mi) south-west
Beycesultan, circa 255.5 km (158.8 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 255.6 km (158.9 mi) west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 259.9 km (161.5 mi) west
Eretria, circa 260.2 km (161.7 mi) west
Samothrace, Palaeopoli, circa 260.7 km (162 mi) north-west
Aizanoi, circa 262.8 km (163.3 mi) east
Phylakopi, circa 268.3 km (166.7 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 269.3 km (167.3 mi) north
Olympieion, circa 269.5 km (167.5 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 269.6 km (167.5 mi) west
Athinai, Athens, circa 270.3 km (168 mi) west
Kerameikos, circa 270.6 km (168.2 mi) west
Pnyx, circa 270.7 km (168.2 mi) west
Academy of Plato, circa 271.5 km (168.7 mi) west
Kibyra, circa 273.6 km (170 mi) south-east
Graia, Graea, Paralia Avlidos, Dramesi, circa 274.5 km (170.6 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 277.1 km (172.2 mi) west
Piraeus, circa 277.7 km (172.6 mi) west
Piraeus (Theater), circa 277.8 km (172.6 mi) west
Lindos, Lindus, circa 278 km (172.7 mi) south-east
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 278.5 km (173.1 mi) west
Aulis, Avlida, circa 278.6 km (173.1 mi) west
Hyria, circa 279.7 km (173.8 mi) west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 282.4 km (175.5 mi) south-east
Telmessos, circa 283.1 km (175.9 mi) south-east
Kadyanda, circa 283.8 km (176.3 mi) south-east
Eleusis, circa 285.1 km (177.1 mi) west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 287.9 km (178.9 mi) north-east
Mesembria, circa 290.7 km (180.6 mi) north-west
Araxa, circa 290.8 km (180.7 mi) south-east
Aphaia, Afsias, circa 291.8 km (181.3 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 294.6 km (183.1 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 298.6 km (185.5 mi) east
Oinoanda, circa 299.3 km (186 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 299.3 km (186 mi) east
Maroneia, Ismara, circa 299.5 km (186.1 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 299.7 km (186.2 mi) west
Aegina, Temple of Apollo, circa 301.3 km (187.2 mi) west
Megara, circa 302.2 km (187.8 mi) west
Pinara, circa 302.2 km (187.8 mi) south-east
Sidyma, circa 304.6 km (189.3 mi) south-east
Plataia, circa 305.9 km (190.1 mi) west
Tlos, circa 308.1 km (191.4 mi) south-east
Aegosthena, circa 310.6 km (193 mi) west
Pydnai, circa 313.1 km (194.6 mi) south-east
Gla, circa 313.3 km (194.7 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 316.4 km (196.6 mi) west
Xanthos, circa 316.6 km (196.7 mi) south-east
Letoon, circa 316.8 km (196.9 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 321.2 km (199.6 mi) north-west
Thassos, circa 321.7 km (199.9 mi) north-west
Patara, circa 324.1 km (201.4 mi) south-east
Abdera, circa 324.5 km (201.6 mi) north-west
Abdera, circa 324.9 km (201.9 mi) north-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 330.8 km (205.6 mi) south-east
Orchomenos, Boeotia, circa 331.3 km (205.9 mi) west
Özdemir Höyük, circa 333.4 km (207.1 mi) south-east
Isthmia, circa 334.5 km (207.8 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 334.7 km (208 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 334.9 km (208.1 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 335.1 km (208.2 mi) west
Epidauros, circa 335.4 km (208.4 mi) west
Acanthos, circa 335.5 km (208.5 mi) north-west
Franchthi Cave, circa 336.4 km (209 mi) west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 336.6 km (209.2 mi) north-west
Sagalassos, circa 336.6 km (209.2 mi) east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 340.3 km (211.5 mi) east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 341.4 km (212.1 mi) north-east
Chaeronea, circa 342.5 km (212.8 mi) west
Oluklu Höyük, circa 343.2 km (213.3 mi) north-east
Korinthos, circa 344.7 km (214.2 mi) west
Perachora, circa 344.7 km (214.2 mi) west
Akrokorinthos, circa 345.5 km (214.7 mi) west
Çukurhisar Höyügü, circa 346.7 km (215.4 mi) east
Phellos, circa 347.4 km (215.9 mi) south-east
Itanos, circa 347.6 km (216 mi) south
Iolkos, circa 347.7 km (216 mi) west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 349 km (216.8 mi) south-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 349.4 km (217.1 mi) north-east
Pagasae, circa 349.4 km (217.1 mi) west
Chalcedon, Kadiköy, circa 349.8 km (217.4 mi) north-east
Ariassos, circa 350.3 km (217.6 mi) east
Neapolis, circa 350.4 km (217.7 mi) north-west
Demetrias, circa 350.8 km (218 mi) west
Tüse, circa 351.4 km (218.4 mi) south-east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 351.8 km (218.6 mi) north-east
Alos, Halos, Chorostasi, circa 352.4 km (219 mi) west
Midas, circa 353.8 km (219.8 mi) east
Korba, Corba, circa 353.8 km (219.9 mi) south-east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 353.8 km (219.9 mi) north
Keskin Höyügü, circa 354 km (220 mi) east
Dimini, circa 354 km (220 mi) west
Asini, circa 354.1 km (220 mi) west
Dendra, circa 354.8 km (220.5 mi) west
Isinda, circa 354.9 km (220.5 mi) south-east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 355 km (220.6 mi) south
Arykanda, circa 355.4 km (220.8 mi) south-east
Stageira, circa 356.2 km (221.3 mi) north-west
Kremna, circa 356.3 km (221.4 mi) east
Petras, circa 356.9 km (221.7 mi) south
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 357.4 km (222.1 mi) south-east
Anchialos, Pyrasos, circa 357.4 km (222.1 mi) west
Sicyon, circa 357.6 km (222.2 mi) west
Olous, circa 357.7 km (222.2 mi) south
Apollonia, Kilincli, circa 358.4 km (222.7 mi) south-east
Tiryns, circa 358.6 km (222.8 mi) west
Mukênai, Mycenae, circa 358.7 km (222.9 mi) west
Sesklo, circa 358.8 km (223 mi) west
Termessos, circa 359.1 km (223.1 mi) east
Dorylaion, Eskisehir, circa 359.4 km (223.3 mi) east
Mallia, circa 359.9 km (223.6 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 359.9 km (223.7 mi) north-west
Othrys, circa 360.4 km (224 mi) west
Chamaizi, circa 360.8 km (224.2 mi) south
Nemea, circa 361 km (224.3 mi) west
Mochlos, circa 361.5 km (224.6 mi) south
Chamaizi, circa 361.6 km (224.7 mi) south
Aperlae, circa 361.6 km (224.7 mi) south-east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 361.8 km (224.8 mi) west
Pseira, circa 362.5 km (225.2 mi) south
Keçiçayiri Höyügü, circa 363.2 km (225.7 mi) east
Philippi, circa 363.6 km (225.9 mi) north-west
Olynthos, circa 364.4 km (226.4 mi) north-west
Argos, circa 364.7 km (226.6 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 364.9 km (226.7 mi) south-west
Zakros, circa 365.9 km (227.3 mi) south
Myloi, circa 366.9 km (228 mi) west
Myra, theater, circa 367.8 km (228.5 mi) south-east
Lato, circa 367.9 km (228.6 mi) south
Andriake, circa 368.2 km (228.8 mi) south-east
Karphi, Karfi, circa 368.5 km (229 mi) south-west
Knossos, Kanusa, circa 369.7 km (229.7 mi) south-west
Azoria, circa 369.8 km (229.8 mi) south
Pyramid at Hellenikon, circa 369.9 km (229.8 mi) west
Kavousi, circa 370.5 km (230.2 mi) south
Amphipolis, circa 371 km (230.5 mi) north-west
Myra, circa 371.1 km (230.6 mi) south-east
Kalyva, circa 371.2 km (230.6 mi) north-west
Gournia, circa 372.2 km (231.3 mi) south
Delphi, circa 372.6 km (231.5 mi) west
Uyanik Höyük, circa 373.8 km (232.3 mi) east
Katalimata, circa 373.9 km (232.3 mi) south
Mende, circa 374.3 km (232.6 mi) north-west
Arolithos, circa 374.5 km (232.7 mi) south-west
Limyra, circa 374.7 km (232.8 mi) south-east
Vasiliki, circa 374.8 km (232.9 mi) south
Tylissos, circa 374.8 km (232.9 mi) south-west
Limyra, circa 374.9 km (232.9 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 375.3 km (233.2 mi) south-west
Sklavokampos, circa 375.6 km (233.4 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 376 km (233.6 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 376.2 km (233.8 mi) north-east
Archanes, circa 376.2 km (233.8 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 376.4 km (233.9 mi) south-west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 378.2 km (235 mi) north-east
Rhodiopolis, circa 378.6 km (235.2 mi) south-east
Apollonia of Mygdonia, circa 379.1 km (235.6 mi) north-west
Adada, circa 379.1 km (235.6 mi) east
Vathypetro, circa 379.2 km (235.7 mi) south-west
Çingilli Höyük, circa 379.4 km (235.7 mi) east
Galatas, circa 379.8 km (236 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 380.8 km (236.6 mi) north
Stymphalos, circa 381 km (236.7 mi) west
Arkalochori cave, circa 382.5 km (237.7 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 382.8 km (237.9 mi) east
Attalia, Antalya, circa 382.8 km (237.9 mi) east
Simi, circa 384.9 km (239.1 mi) south
Aegira, circa 384.9 km (239.1 mi) west
Zominthos, circa 384.9 km (239.2 mi) south-west
Antioch Pisidia, circa 385 km (239.3 mi) east
Eleutherna, Apollonia, circa 385.2 km (239.3 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 387.4 km (240.7 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 387.8 km (241 mi) south
Perperikon, circa 389.1 km (241.8 mi) north
Chimaera, circa 389.6 km (242.1 mi) south-east
Phaselis, circa 391.1 km (243 mi) south-east
Perga, Pamphylia, circa 391.2 km (243.1 mi) east
Pavlopetri, circa 392.2 km (243.7 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 392.9 km (244.1 mi) west
Olympos, circa 393.1 km (244.3 mi) south-east
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 393.9 km (244.8 mi) south-west
Tegea, circa 395.1 km (245.5 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 395.2 km (245.6 mi) south-west
Armeni, circa 396.2 km (246.2 mi) south-west
Orchomenos, Arcadia, circa 396.9 km (246.6 mi) west
Aptera, circa 398.4 km (247.5 mi) south-west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 400.1 km (248.6 mi) south-west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 400.9 km (249.1 mi) east
Gortyna, circa 401.5 km (249.5 mi) south-west
Diktynnaion, circa 401.7 km (249.6 mi) south-west
Selge, circa 402.3 km (250 mi) east
Larissa, circa 402.6 km (250.2 mi) west
Helike, Eliki, circa 406.2 km (252.4 mi) west
Therapni, circa 406.5 km (252.6 mi) west
Koumasa, circa 407.3 km (253.1 mi) south-west
Phaistos, circa 407.6 km (253.3 mi) south-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 407.6 km (253.3 mi) south-west
Sparta, circa 408.4 km (253.8 mi) west
Rhaikelos, Rhaecelus, circa 410.3 km (255 mi) north-west
Asea, circa 410.6 km (255.1 mi) west
Adapazari, Sakarya, circa 410.8 km (255.3 mi) north-east
Pellana, circa 411.6 km (255.8 mi) west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 411.7 km (255.8 mi) west
Kommos, circa 413.5 km (256.9 mi) south-west
Kommos, circa 413.5 km (256.9 mi) south-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 414.2 km (257.4 mi) north-west
Akait Höyügü, circa 415.2 km (258 mi) east
Apsari Höyügü, circa 415.3 km (258.1 mi) east
Aspendos, circa 417.9 km (259.7 mi) east
Kaloi Limenes, circa 420.2 km (261.1 mi) south-west
Dion, circa 420.3 km (261.2 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 421 km (261.6 mi) west
Megalopolis, circa 421.4 km (261.8 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 421.4 km (261.9 mi) west
Kieriou, circa 422.3 km (262.4 mi) west
Teuthis, circa 423.6 km (263.2 mi) west
Gortys, circa 424.7 km (263.9 mi) west
Polyrrhenia, circa 425.6 km (264.5 mi) south-west
Phalasarna, circa 426.3 km (264.9 mi) south-west
Olympos, circa 426.6 km (265.1 mi) west
Pyrrichos, circa 426.9 km (265.3 mi) west
Thaliades, circa 427.6 km (265.7 mi) west
Pessinus, circa 429.9 km (267.1 mi) east
Lykosoura, circa 430.3 km (267.4 mi) west
Elyros, circa 432.7 km (268.9 mi) south-west
Eflatunpinar, circa 432.8 km (268.9 mi) east
Chalandritsa, circa 436.5 km (271.2 mi) west
Lissos, circa 437.3 km (271.7 mi) south-west
Etenna, circa 438.1 km (272.2 mi) east
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 438.1 km (272.2 mi) east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 440.2 km (273.5 mi) west
Alipheira, circa 440.4 km (273.7 mi) west
Side, circa 443.8 km (275.8 mi) east
Thermos, Thermon, circa 445.2 km (276.6 mi) west
Lyrbe, Seleucia, circa 445.7 km (277 mi) east
Messene, Messini, circa 446.6 km (277.5 mi) west
Beglik Tash, circa 447.1 km (277.8 mi) north
Bektemir Höyügü, circa 448.8 km (278.9 mi) east
Aeges, circa 449 km (279 mi) north-west
Vergina, circa 449 km (279 mi) north-west
Pella, circa 451.5 km (280.5 mi) north-west
Palatianon, Palatiano, circa 453.1 km (281.5 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 454.1 km (282.1 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 454.3 km (282.3 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 454.5 km (282.4 mi) north-west
Philippopolis amphitheatre, Plovdiv, circa 454.5 km (282.4 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 454.5 km (282.4 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 454.6 km (282.5 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 454.6 km (282.5 mi) north-west
Lepreo, circa 454.9 km (282.6 mi) west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 454.9 km (282.7 mi) north-west
Pisa, circa 455.9 km (283.3 mi) west
Calydon, circa 457 km (284 mi) west
Seydisehir Höyük, circa 457.1 km (284 mi) east
Laphrion, circa 457.2 km (284.1 mi) west
Olympia, circa 457.9 km (284.5 mi) west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 458.3 km (284.8 mi) north
St. Ivan Island, circa 459.6 km (285.6 mi) north
Berea, Veroia, circa 460.3 km (286 mi) north-west
Samiko, Samicum, circa 463.1 km (287.8 mi) west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 464.1 km (288.3 mi) north-west
Kanal Höyük, circa 464.3 km (288.5 mi) east
Pleuron, circa 467.6 km (290.6 mi) west
Epitalium, Epitalio, circa 470.8 km (292.6 mi) west
Aiane, circa 470.8 km (292.6 mi) west
Pylos, Palace of Nestor, circa 471 km (292.6 mi) west
[Placemark], circa 471 km (292.7 mi) west
Gordion, Yassihüyük, circa 471.7 km (293.1 mi) east
Imircik Höyüg, circa 472.9 km (293.8 mi) east
Burial mound of Midas, circa 473.4 km (294.2 mi) east
Avarinos, Varinos, Navarino, Spanochori, Port-de-Jonc, Zunchio, Pylos, Pilos, circa 475.2 km (295.3 mi) west
Elis, Ilida, circa 475.3 km (295.4 mi) west
Pylos, circa 475.8 km (295.7 mi) west
Stratos, circa 476 km (295.8 mi) west
Stratos, circa 476.6 km (296.1 mi) west
Palaiokastro, circa 476.7 km (296.2 mi) west
Lystra, Klistra, circa 482.3 km (299.7 mi) east
Buzovdrad megalithic formation, circa 482.6 km (299.9 mi) north
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 484.5 km (301 mi) north
Oiniadai, circa 486 km (302 mi) west
Edessa, circa 486.5 km (302.3 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 487.4 km (302.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 487.7 km (303.1 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 488.1 km (303.3 mi) north
Seuthopolis, circa 489.1 km (303.9 mi) north
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 490.9 km (305 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 493.1 km (306.4 mi) north
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 496 km (308.2 mi) north
Seuthopolis mound, circa 497.4 km (309.1 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 497.4 km (309.1 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 497.8 km (309.3 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 497.8 km (309.3 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 497.9 km (309.4 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 497.9 km (309.4 mi) north
Seuthopolis mound, circa 498.7 km (309.9 mi) north
Karahöyük Konya, circa 500.1 km (310.7 mi) east
Database ID 11226, created 10 Apr 2023, 01:35, Last changed 10 Apr 2023, 02:21