Stageira overview
Region Aegean
Latitude 40.59175105 N suggest info
Longitude 23.79497489 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 22.4 km (13.9 mi) south-east
Acanthos, circa 23.4 km (14.6 mi) south-east
Amphipolis, circa 25.8 km (16 mi) north
Apollonia of Mygdonia, circa 26.6 km (16.5 mi) west
Mende, circa 38.1 km (23.7 mi) west
Olynthos, circa 49.7 km (30.9 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 59.2 km (36.8 mi) south-west
Neapolis, Polychrono, circa 67.9 km (42.2 mi) south-west
Philippi, circa 62.3 km (38.7 mi) north-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 71.2 km (44.2 mi) west
Neapolis, circa 64.8 km (40.3 mi) north-east
Temple of Herakles, circa 80.6 km (50.1 mi) east
Thassos, circa 80.2 km (49.8 mi) east
Abdera, circa 106.3 km (66 mi) east
Palatianon, Palatiano, circa 97 km (60.3 mi) north-west
Kalyva, circa 102 km (63.4 mi) north-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 116.2 km (72.2 mi) north-west
Aeges, circa 125.1 km (77.7 mi) west
Pella, circa 109.1 km (67.8 mi) west
Dion, circa 119.7 km (74.4 mi) west
Iolkos, circa 152.9 km (95 mi) south-west
Myrina, circa 134.2 km (83.4 mi) south-east
Demetrias, circa 157.4 km (97.8 mi) south-west
Sesklo, circa 160.3 km (99.6 mi) south-west
Pagasae, circa 160.3 km (99.6 mi) south-west
Dimini, circa 156.9 km (97.5 mi) south-west
Vergina, circa 125.1 km (77.7 mi) west
Olympos, circa 135 km (83.9 mi) west
Anchialos, Pyrasos, circa 168.1 km (104.4 mi) south-west
Aiane, circa 172.7 km (107.3 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 182.2 km (113.2 mi) south
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 171 km (106.2 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 134.6 km (83.6 mi) west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 178.5 km (110.9 mi) south-west
Larissa, circa 158 km (98.2 mi) south-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 188.8 km (117.3 mi) north-east
Bunardzhik, Plovdiv, circa 189.7 km (117.9 mi) north-east
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 190.1 km (118.1 mi) north-east
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 190.3 km (118.3 mi) north-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 190.4 km (118.3 mi) north-east
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 190.4 km (118.3 mi) north-east
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 190.9 km (118.6 mi) north-east
Maroneia, Ismara, circa 148.1 km (92 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 146.9 km (91.3 mi) east
Edessa, circa 148.3 km (92.1 mi) west
Edessa, Amphitheatre, circa 148.5 km (92.3 mi) west
Othrys, circa 198 km (123 mi) south-west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 158.2 km (98.3 mi) east
Perperikon, circa 187.5 km (116.5 mi) north-east
Chalcis, Chalcida, circa 237.3 km (147.4 mi) south
Mesembria, circa 166.6 km (103.5 mi) east
Aulis, Avlida, circa 241.6 km (150.1 mi) south
Lefkandi, Xeropolis, circa 242.9 km (150.9 mi) south
Eretria, circa 243.9 km (151.6 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 244.2 km (151.8 mi) south
Stobi, circa 186.2 km (115.7 mi) north-west
Gla, circa 240.2 km (149.3 mi) south
Kieriou, circa 200 km (124.3 mi) south-west
Smintheum, circa 229.8 km (142.8 mi) south-east
Orchomenos, Boeotia, circa 243.7 km (151.4 mi) south
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 255.8 km (159 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 256.5 km (159.4 mi) south
Chaeronea, circa 247.1 km (153.6 mi) south-west
Kokino, circa 241.1 km (149.8 mi) north-west
Rhamnous, circa 264.1 km (164.1 mi) south
Plataia, circa 267.3 km (166.1 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 275.5 km (171.2 mi) south
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 193.4 km (120.2 mi) east
Buzovdrad megalithic formation, circa 256.4 km (159.3 mi) north-east
Aegosthena, circa 276.1 km (171.6 mi) south
Delphi, circa 259.5 km (161.2 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 259.9 km (161.5 mi) north-east
Eleusis, circa 284.4 km (176.7 mi) south
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 262.6 km (163.1 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 264.4 km (164.3 mi) south-east
Ramnous Temple of Artemis, circa 264.7 km (164.5 mi) south
Rhamnous Temple of Themis, circa 264.8 km (164.5 mi) south
Seuthopolis, circa 257.9 km (160.3 mi) north-east
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 266 km (165.3 mi) north-east
Kerameikos, circa 290.7 km (180.6 mi) south
Athinai, Athens, circa 291 km (180.8 mi) south
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 266.7 km (165.7 mi) north-east
Pnyx, circa 291.4 km (181.1 mi) south
Seuthopolis mound, circa 266.9 km (165.8 mi) north-east
Olympieion, circa 291.6 km (181.2 mi) south
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 267 km (165.9 mi) north-east
Seuthopolis mound, Griffins, circa 268 km (166.5 mi) north-east
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 268.1 km (166.6 mi) north-east
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 268.3 km (166.7 mi) north-east
Megara, circa 290.9 km (180.8 mi) south
Karystos, circa 289.6 km (179.9 mi) south
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 294.5 km (183 mi) south
Piraeus, circa 295.1 km (183.4 mi) south
Piraeus (Theater), circa 295.4 km (183.6 mi) south
Achilleion, Achilleum, circa 213.7 km (132.8 mi) east
Seuthopolis mound, circa 266 km (165.3 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 296.9 km (184.5 mi) south
Sigeion, circa 213.5 km (132.6 mi) east
Seuthopolis mound, circa 267.1 km (166 mi) north-east
Heraclea Lyncestis, circa 211.6 km (131.5 mi) west
Alexandria Troas, circa 221.5 km (137.6 mi) east
Melta, circa 292.1 km (181.5 mi) north
Eresos, circa 241.6 km (150.1 mi) south-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 219 km (136.1 mi) east
Perachora, circa 296.3 km (184.1 mi) south
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 222.2 km (138.1 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 229.3 km (142.5 mi) east
Isthmia, circa 305.4 km (189.8 mi) south
Ophrynium, circa 224.2 km (139.3 mi) east
Academy of Plato, circa 289.1 km (179.6 mi) south
Kenchreai, Cenchreae, circa 308.8 km (191.9 mi) south
Aphaia, Afsias, circa 316.3 km (196.5 mi) south
Sestos, Sestiacos sinus, circa 223.6 km (139 mi) east
Thorikos, circa 318 km (197.6 mi) south
Kenchreai Peninsula, circa 310.5 km (193 mi) south
Sicyon, circa 304.6 km (189.2 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 317.6 km (197.3 mi) south
Korinthos, circa 308.8 km (191.9 mi) south
Abydos, Abydus, circa 225.8 km (140.3 mi) east
Aghios Petros, circa 312.3 km (194.1 mi) south
Aegira, circa 299.7 km (186.3 mi) south-west
Sounion, circa 327.6 km (203.6 mi) south
Stratos, circa 300.9 km (187 mi) south-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 328.2 km (203.9 mi) south
Assos, circa 248.6 km (154.5 mi) south-east
Helike, Eliki, circa 300.4 km (186.7 mi) south-west
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 308 km (191.4 mi) west
Nemea, circa 323.2 km (200.8 mi) south
Akrokorinthos, circa 310.7 km (193.1 mi) south
Karthaia, circa 340.1 km (211.4 mi) south
Mukênai, Mycenae, circa 330.5 km (205.4 mi) south
Stymphalos, circa 322.7 km (200.5 mi) south-west
Thermos, Thermon, circa 290.5 km (180.5 mi) south-west
Nikopolis wall, circa 315.4 km (196 mi) south-west
Epidauros, circa 338.7 km (210.4 mi) south
Justiniana Prima, circa 316.3 km (196.5 mi) north-west
Dendra, circa 336.9 km (209.3 mi) south
Lampsakos, circa 246.4 km (153.1 mi) east
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 324.3 km (201.5 mi) west
Argos, circa 341.3 km (212.1 mi) south
Tiryns, circa 343.6 km (213.5 mi) south
Belegrada, Berat, circa 325 km (202 mi) west
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 326 km (202.5 mi) west
Temple of Athena, circa 327.4 km (203.4 mi) south
Temple of Poseidon, circa 327.7 km (203.6 mi) south
Asini, circa 348 km (216.2 mi) south
Franchthi Cave, circa 357 km (221.8 mi) south
Myloi, circa 350.6 km (217.9 mi) south
Nicopolis ad Istrum, circa 328.4 km (204 mi) north-east
Orchomenos, Arcadia, circa 343.4 km (213.4 mi) south-west
Lychnidos, Ohrid, circa 259.2 km (161 mi) west
Chalandritsa, circa 325.6 km (202.3 mi) south-west
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 338.7 km (210.4 mi) north-west
Calydon, circa 314 km (195.1 mi) south-west
Stratos, circa 301.4 km (187.3 mi) south-west
Laphrion, circa 314.1 km (195.2 mi) south-west
Mantineia, Antigoneia, circa 352.1 km (218.8 mi) south-west
Mitylene, circa 288 km (178.9 mi) south-east
Naissos, Niš, Nissa, circa 342.2 km (212.6 mi) north-west
Ambracia, circa 287.7 km (178.8 mi) south-west
Orraon, circa 285.4 km (177.3 mi) south-west
Pleuron, circa 317 km (197 mi) south-west
Vitsa, circa 270.8 km (168.3 mi) west
Amantia, circa 347.6 km (216 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 347.9 km (216.2 mi) south
Aedava, circa 350.1 km (217.5 mi) north
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 350.1 km (217.6 mi) south-east
Dodona, circa 281 km (174.6 mi) west
Plocnik, circa 353.9 km (219.9 mi) north-west
Tegea, circa 368.4 km (228.9 mi) south-west
Delos, circa 377 km (234.2 mi) south-east
Aulon, Vlorë, circa 364.4 km (226.4 mi) west
Oiniadai, circa 329.4 km (204.7 mi) south-west
Teuthis, circa 366 km (227.4 mi) south-west
Asea, circa 376.9 km (234.2 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 368.8 km (229.1 mi) south-west
Gortys, circa 371.4 km (230.8 mi) south-west
Erythrae, circa 336.9 km (209.4 mi) south-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 296.1 km (184 mi) east
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 374 km (232.4 mi) west
Megalopolis, circa 381.6 km (237.1 mi) south-west
Pisa, circa 376.6 km (234 mi) south-west
Nikopolis theatre, circa 314.1 km (195.1 mi) south-west
Nikopolis, circa 315 km (195.8 mi) south-west
Actium, Aktio, circa 317.4 km (197.2 mi) south-west
Kassope, circa 311 km (193.3 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 378.4 km (235.1 mi) east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 379.3 km (235.7 mi) south-west
Elea, circa 304.5 km (189.2 mi) west
Alipheira, circa 378.9 km (235.5 mi) south-west
Beglik Tash, circa 382.3 km (237.5 mi) north-east
Lykosoura, circa 387.3 km (240.7 mi) south-west
Pellana, circa 397.2 km (246.8 mi) south-west
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 390.9 km (242.9 mi) north-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 383.3 km (238.2 mi) north-east
St. Ivan Island, circa 383.8 km (238.5 mi) north-east
Elis, Ilida, circa 365.5 km (227.1 mi) south-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 387.9 km (241 mi) south-west
Olympia, circa 377.8 km (234.7 mi) south-west
Leukas, Lefkada, circa 328.8 km (204.3 mi) south-west
Nekromanteion, Necromandio, circa 316.3 km (196.5 mi) south-west
Samiko, Samicum, circa 389.2 km (241.9 mi) south-west
Sparta, circa 407.9 km (253.5 mi) south
Therapni, circa 408.8 km (254 mi) south
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 393.1 km (244.3 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 410.5 km (255.1 mi) south-east
Kyme, Cyme, circa 337.4 km (209.6 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 414.2 km (257.3 mi) south-east
Lepreo, circa 393.5 km (244.5 mi) south-west
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 397.3 km (246.9 mi) north-west
Phylakopi, circa 431 km (267.8 mi) south
Epitalium, Epitalio, circa 384.7 km (239 mi) south-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 399.8 km (248.4 mi) north-east
Castra of Racarii de Jos, circa 436.5 km (271.2 mi) north
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 309.9 km (192.6 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 419.6 km (260.7 mi) south-east
Pergamon, Asclepion, circa 331 km (205.7 mi) south-east
Gyroula, circa 420.7 km (261.4 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 331.6 km (206.1 mi) south-east
Messene, Messini, circa 413 km (256.7 mi) south-west
Teos, circa 371.6 km (230.9 mi) south-east
Acidava, circa 422.6 km (262.6 mi) north
Antibaris, Antivari, Stari Bar, circa 423.3 km (263 mi) west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 424 km (263.4 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 424.3 km (263.7 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 425 km (264.1 mi) south-east
Bouthroton, Butrint, circa 334.2 km (207.7 mi) west
Babovo, circa 430.2 km (267.3 mi) north-east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 430.7 km (267.6 mi) east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 373.8 km (232.3 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 375.8 km (233.5 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 432.5 km (268.8 mi) south-east
Sardis, circa 432.6 km (268.8 mi) south-east
Pylos, Palace of Nestor, circa 436.1 km (271 mi) south-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 438.9 km (272.7 mi) east
Palaiokastro, circa 444.4 km (276.1 mi) south-west
Korkyra, Corfu, circa 346.7 km (215.4 mi) west
Pescium, Pec, circa 370.1 km (230 mi) north-west
Pylos, circa 448 km (278.4 mi) south-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 380.9 km (236.7 mi) south-east
Patmos, circa 435.7 km (270.7 mi) south-east
Byllis, circa 342.7 km (212.9 mi) west
Heraion of Samos, circa 420.1 km (261 mi) south-east
Pythagoreion, circa 420.9 km (261.6 mi) south-east
Arcesine, circa 456.1 km (283.4 mi) south-east
Pavlopetri, circa 458.4 km (284.8 mi) south
Claros, Colophon, circa 410.1 km (254.8 mi) south-east
Thera, Thira, Santorini, circa 485.2 km (301.5 mi) south
Notion, circa 411.4 km (255.6 mi) south-east
Metropolis, circa 408.8 km (254 mi) south-east
Karabel relief, circa 399.6 km (248.3 mi) south-east
Akrotiri, circa 491.8 km (305.6 mi) south
Thera, Thira, circa 492.4 km (306 mi) south
Ad Mediam, Mehadia, circa 494.1 km (307 mi) north
Castrum Anderba, Anagastum, Onogošt, Nikšic, circa 470.2 km (292.2 mi) north-west
Lissos, circa 371.3 km (230.7 mi) west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 477.8 km (296.9 mi) north-east
Thyatira, circa 392.6 km (243.9 mi) east
Apollonia, circa 364.9 km (226.7 mi) west
Belevi Mausoleum, circa 426.8 km (265.2 mi) south-east
Orikum, Oricum, circa 370.7 km (230.3 mi) west
Priene, circa 444.4 km (276.2 mi) south-east
Tirizis, circa 494.1 km (307 mi) north-east
Miletos, Millawanda, circa 454.1 km (282.1 mi) south-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 442.8 km (275.1 mi) south-east
Database ID 2592, created 8 Oct 2012, 23:17, Last changed 8 Oct 2012, 23:17