Potidaia overview
Other name(s) Potidaea
Region Aegean
Section Northern Greece
Latitude 40.19576726 N suggest info
Longitude 23.32833073 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Olynthos, circa 11.4 km (7.1 mi) north
Neapolis, Polychrono, circa 26.3 km (16.4 mi) south-east
Mende, circa 30.5 km (18.9 mi) north
Apollonia of Mygdonia, circa 51 km (31.7 mi) north
Acanthos, circa 52.3 km (32.5 mi) east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 58.7 km (36.5 mi) north-west
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 51.9 km (32.2 mi) east
Stageira, circa 59.2 km (36.8 mi) north-east
Amphipolis, circa 82.1 km (51 mi) north-east
Aeges, circa 90.8 km (56.4 mi) west
Dion, circa 71 km (44.1 mi) west
Iolkos, circa 96.8 km (60.2 mi) south-west
Dimini, circa 99.9 km (62.1 mi) south-west
Demetrias, circa 100.9 km (62.7 mi) south-west
Sesklo, circa 102.8 km (63.9 mi) south-west
Pagasae, circa 104 km (64.6 mi) south-west
Pella, circa 92.5 km (57.5 mi) north-west
Palatianon, Palatiano, circa 111.5 km (69.3 mi) north-west
Anchialos, Pyrasos, circa 110.9 km (68.9 mi) south-west
Olympos, circa 84.3 km (52.4 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 113.4 km (70.5 mi) south-west
Vergina, circa 90.9 km (56.5 mi) west
Larissa, circa 99.4 km (61.8 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 131.8 km (81.9 mi) south
Alos, Halos, Chorostasi, circa 122.1 km (75.9 mi) south-west
Aiane, circa 127.2 km (79 mi) west
Berea, Veroia, circa 102.1 km (63.4 mi) west
Temple of Herakles, circa 134.2 km (83.4 mi) north-east
Philippi, circa 121.4 km (75.5 mi) north-east
Othrys, circa 141.2 km (87.7 mi) south-west
Neapolis, circa 123.4 km (76.7 mi) north-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 151.8 km (94.3 mi) north
Edessa, circa 126.6 km (78.7 mi) north-west
Edessa, Amphitheatre, circa 127.5 km (79.2 mi) north-west
Abdera, circa 161.3 km (100.2 mi) north-east
Kieriou, circa 141.2 km (87.8 mi) south-west
Thassos, circa 133.9 km (83.2 mi) north-east
Gla, circa 190.8 km (118.6 mi) south
Orchomenos, Boeotia, circa 191.7 km (119.1 mi) south
Chalcis, Chalcida, circa 194 km (120.6 mi) south
Kalyva, circa 161.2 km (100.1 mi) north-east
Chaeronea, circa 193.8 km (120.4 mi) south
Aulis, Avlida, circa 198.1 km (123.1 mi) south
Lefkandi, Xeropolis, circa 201 km (124.9 mi) south
Eretria, circa 203.8 km (126.6 mi) south
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 204.2 km (126.9 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 209.4 km (130.1 mi) south
Myrina, circa 152.2 km (94.6 mi) east
Delphi, circa 203.4 km (126.4 mi) south-west
Plataia, circa 219.6 km (136.4 mi) south
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 216.4 km (134.5 mi) south
Stobi, circa 188.9 km (117.4 mi) north-west
Aegosthena, circa 227.9 km (141.6 mi) south
Rhamnous, circa 227.5 km (141.3 mi) south
Eleusis, circa 240.2 km (149.3 mi) south
Tumulus at Marathon, circa 237.7 km (147.7 mi) south
Megara, circa 244.4 km (151.9 mi) south
Ramnous Temple of Artemis, circa 228 km (141.7 mi) south
Rhamnous Temple of Themis, circa 228.1 km (141.7 mi) south
Perachora, circa 244.5 km (151.9 mi) south
Kerameikos, circa 248.9 km (154.6 mi) south
Athinai, Athens, circa 249.3 km (154.9 mi) south
Pnyx, circa 249.6 km (155.1 mi) south
Olympieion, circa 250 km (155.3 mi) south
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 251.5 km (156.3 mi) south
Piraeus, circa 252.3 km (156.8 mi) south
Piraeus (Theater), circa 252.6 km (157 mi) south
Isthmia, circa 255.1 km (158.5 mi) south
Heraclea Lyncestis, circa 190.6 km (118.4 mi) west
Sicyon, circa 251.6 km (156.3 mi) south
Kenchreai, Cenchreae, circa 258.6 km (160.7 mi) south
Korinthos, circa 257.5 km (160 mi) south
Kenchreai Peninsula, circa 260.4 km (161.8 mi) south
Stratos, circa 241.9 km (150.3 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 258.8 km (160.8 mi) south
Helike, Eliki, circa 243.1 km (151.1 mi) south-west
Aegira, circa 244 km (151.6 mi) south-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 245.8 km (152.7 mi) north-east
Bunardzhik, Plovdiv, circa 246.7 km (153.3 mi) north-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 189.6 km (117.8 mi) east
Academy of Plato, circa 247.1 km (153.6 mi) south
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 247.2 km (153.6 mi) north-east
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 247.4 km (153.7 mi) north-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 247.4 km (153.7 mi) north-east
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 247.5 km (153.8 mi) north-east
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 248 km (154.1 mi) north-east
Smintheum, circa 249 km (154.7 mi) east
Thermos, Thermon, circa 231.4 km (143.8 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 272.1 km (169.1 mi) south
Aphaia, Afsias, circa 272.1 km (169 mi) south
Karystos, circa 258.5 km (160.6 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 199.4 km (123.9 mi) east
Nemea, circa 270.7 km (168.2 mi) south
Stymphalos, circa 268.3 km (166.7 mi) south
Kokino, circa 257.1 km (159.7 mi) north-west
Nikopolis wall, circa 258.7 km (160.7 mi) south-west
Akrokorinthos, circa 259.4 km (161.2 mi) south
Mukênai, Mycenae, circa 278.5 km (173.1 mi) south
Thorikos, circa 280.2 km (174.1 mi) south
Antigoneia, Antigonia, Antigonea, Antigona, circa 264.4 km (164.3 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 208.9 km (129.8 mi) east
Dendra, circa 285.7 km (177.5 mi) south
Epidauros, circa 289.7 km (180 mi) south
Argos, circa 289.3 km (179.7 mi) south
Sounion, circa 289.3 km (179.8 mi) south
Tiryns, circa 292.3 km (181.6 mi) south
Stratos, circa 242.4 km (150.6 mi) south-west
Calydon, circa 254.9 km (158.4 mi) south-west
Laphrion, circa 255.1 km (158.5 mi) south-west
Chalandritsa, circa 267.4 km (166.2 mi) south-west
Asini, circa 297.4 km (184.8 mi) south
Mesembria, circa 216.7 km (134.7 mi) east
Orchomenos, Arcadia, circa 288.4 km (179.2 mi) south
Messon, Mesa, circa 277.9 km (172.7 mi) east
Myloi, circa 298.7 km (185.6 mi) south
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 293.9 km (182.6 mi) south
Phoenike, Phoenice, Finiq, circa 280.1 km (174 mi) west
Pleuron, circa 257.8 km (160.2 mi) south-west
Ambracia, circa 231.2 km (143.6 mi) south-west
Perperikon, circa 246.4 km (153.1 mi) north-east
Aghios Petros, circa 285.1 km (177.2 mi) south-east
Orraon, circa 229.8 km (142.8 mi) west
Mantineia, Antigoneia, circa 297.8 km (185.1 mi) south
Franchthi Cave, circa 308.8 km (191.9 mi) south
Temple of Athena, circa 289.1 km (179.7 mi) south
Temple of Poseidon, circa 289.4 km (179.8 mi) south
Vitsa, circa 222.7 km (138.4 mi) west
Dodona, circa 228.4 km (141.9 mi) west
Karthaia, circa 305.6 km (189.9 mi) south
Antipatreia, Antipatrea, Berat, circa 291.1 km (180.9 mi) west
Belegrada, Berat, circa 291.8 km (181.3 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 295.6 km (183.7 mi) south
Lychnidos, Ohrid, circa 237.1 km (147.3 mi) west
Tegea, circa 314.7 km (195.5 mi) south
Oiniadai, circa 270.3 km (167.9 mi) south-west
Eresos, circa 250.6 km (155.7 mi) east
Asea, circa 322.2 km (200.2 mi) south
Amantia, circa 308.8 km (191.9 mi) west
Teuthis, circa 309.9 km (192.6 mi) south-west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 240.2 km (149.2 mi) east
Nikopolis theatre, circa 257.4 km (160 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 313 km (194.5 mi) south-west
Actium, Aktio, circa 260.3 km (161.7 mi) south-west
Nikopolis, circa 258.4 km (160.5 mi) south-west
Kassope, circa 255.3 km (158.6 mi) west
Buzovdrad megalithic formation, circa 314.5 km (195.4 mi) north-east
Megalopolis, circa 326.4 km (202.8 mi) south-west
Achilleion, Achilleum, circa 242.3 km (150.6 mi) east
Gortys, circa 315.5 km (196.1 mi) south-west
Alexandria Troas, circa 246.2 km (153 mi) east
Seuthopolis mound, circa 317.9 km (197.5 mi) north-east
Alipheira, circa 322.3 km (200.2 mi) south-west
Sigeion, circa 244.1 km (151.7 mi) east
Elea, circa 251.7 km (156.4 mi) west
Pisa, circa 319 km (198.2 mi) south-west
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 320.7 km (199.2 mi) north-east
Elis, Ilida, circa 306.8 km (190.6 mi) south-west
Lykosoura, circa 331.7 km (206.1 mi) south-west
Olympia, circa 320.1 km (198.9 mi) south-west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 323.7 km (201.1 mi) north-east
Leukas, Lefkada, circa 271.3 km (168.6 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 324.7 km (201.8 mi) south
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 249 km (154.7 mi) east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 324.5 km (201.7 mi) north-east
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 324.7 km (201.8 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 324.9 km (201.9 mi) north-east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 331.6 km (206 mi) south-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 325.7 km (202.4 mi) north-east
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 325.8 km (202.5 mi) north-east
Pellana, circa 343.5 km (213.5 mi) south
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 326.1 km (202.6 mi) north-east
Nekromanteion, Necromandio, circa 261.7 km (162.6 mi) west
Aulon, Vlorë, circa 326.9 km (203.1 mi) west
Seuthopolis, circa 315.8 km (196.2 mi) north-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 253.8 km (157.7 mi) east
Samiko, Samicum, circa 331.6 km (206.1 mi) south-west
Epitalium, Epitalio, circa 326.6 km (202.9 mi) south-west
Ophrynium, circa 256.1 km (159.1 mi) east
Sparta, circa 355.1 km (220.6 mi) south
Lepreo, circa 336.5 km (209.1 mi) south-west
Therapni, circa 356.2 km (221.3 mi) south
Melta, circa 345.8 km (214.9 mi) north-east
Seuthopolis mound, circa 323.6 km (201.1 mi) north-east
Justiniana Prima, circa 336.2 km (208.9 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 324.8 km (201.8 mi) north-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 338.4 km (210.3 mi) south
Sestos, Sestiacos sinus, circa 259.9 km (161.5 mi) east
Assos, circa 268.5 km (166.9 mi) east
Abydos, Abydus, circa 261.8 km (162.7 mi) east
Adrianopolis, Hadrianopolis, Dropull, circa 264.9 km (164.6 mi) west
Messene, Messini, circa 357.4 km (222.1 mi) south-west
Epidamnos, Dyrrachion, Durres, circa 349.8 km (217.4 mi) west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 285.4 km (177.4 mi) north-east
Delos, circa 353.3 km (219.5 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 364.3 km (226.4 mi) east
Mediana, Naissus, Niš, Nissa, circa 364.8 km (226.6 mi) north-west
Naissos, Niš, Nissa, circa 367.8 km (228.5 mi) north-west
Bouthroton, Butrint, circa 286.3 km (177.9 mi) west
Pylos, Palace of Nestor, circa 379.8 km (236 mi) south-west
Plocnik, circa 372.8 km (231.6 mi) north-west
Phylakopi, circa 396.1 km (246.1 mi) south
Lampsakos, circa 285.7 km (177.5 mi) east
Mitylene, circa 302 km (187.7 mi) east
Palaiokastro, circa 388.1 km (241.2 mi) south-west
Korkyra, Corfu, circa 297.6 km (184.9 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 386.3 km (240 mi) south-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 389.8 km (242.2 mi) south-east
Pylos, circa 391.9 km (243.5 mi) south-west
Erythrae, circa 338.1 km (210.1 mi) south-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 395.6 km (245.8 mi) south-east
Aedava, circa 396.7 km (246.5 mi) north
Gyroula, circa 396.7 km (246.5 mi) south-east
Nicopolis ad Istrum, circa 385.7 km (239.7 mi) north-east
Felix Romuliana, Gamzigrad, circa 422.5 km (262.5 mi) north
Byllis, circa 306.6 km (190.5 mi) west
Arsa, Arsia, Pac, Stari Ras, circa 406 km (252.3 mi) north-west
Antibaris, Antivari, Stari Bar, circa 409.6 km (254.5 mi) north-west
Pavlopetri, circa 410.1 km (254.8 mi) south
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 322.2 km (200.2 mi) east
Pescium, Pec, circa 372.2 km (231.3 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 348.5 km (216.5 mi) east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 427.2 km (265.5 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 427.6 km (265.7 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 428.6 km (266.3 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 431.2 km (267.9 mi) east
Apollonia, circa 331.4 km (205.9 mi) west
Orikum, Oricum, circa 331.2 km (205.8 mi) west
Arcesine, circa 434.7 km (270.1 mi) south-east
Teos, circa 373 km (231.8 mi) south-east
Beglik Tash, circa 439.3 km (273 mi) north-east
Pergamon, Asclepion, circa 349.6 km (217.2 mi) east
Lissos, circa 355.6 km (221 mi) north-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 440.9 km (273.9 mi) north-east
Castra of Racarii de Jos, circa 480.6 km (298.6 mi) north
St. Ivan Island, circa 441.4 km (274.3 mi) north-east
Pergamon, Acropolis, circa 350.5 km (217.8 mi) east
Sardis Temple of Artemis, circa 447.1 km (277.8 mi) east
Thera, Thira, Santorini, circa 457.8 km (284.5 mi) south-east
Sardis, circa 447.3 km (278 mi) east
Akrotiri, circa 464.2 km (288.4 mi) south-east
Thera, Thira, circa 465.5 km (289.3 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 457.9 km (284.5 mi) north-east
Smyrna, Izmir, circa 383.5 km (238.3 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 382.4 km (237.6 mi) south-east
Patmos, circa 425.3 km (264.3 mi) south-east
Castrum Anderba, Anagastum, Onogošt, Nikšic, circa 464.3 km (288.5 mi) north-west
Diktynnaion, circa 505.4 km (314 mi) south
Heraion of Samos, circa 416.4 km (258.8 mi) south-east
Acidava, circa 471.2 km (292.8 mi) north
Apameia, Apamea Myrlea, circa 471.3 km (292.8 mi) east
Pythagoreion, circa 417.9 km (259.7 mi) south-east
Phalasarna, circa 521.4 km (324 mi) south
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 393.5 km (244.5 mi) east
Claros, Colophon, circa 412.9 km (256.6 mi) south-east
Notion, circa 414.1 km (257.3 mi) south-east
Polyrrhenia, circa 527.5 km (327.8 mi) south
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 485.5 km (301.7 mi) east
Babovo, circa 487.8 km (303.1 mi) north-east
Aptera, circa 531 km (330 mi) south
Metropolis, circa 414.2 km (257.4 mi) south-east
Karabel relief, circa 409.1 km (254.2 mi) south-east
Ad Mediam, Mehadia, circa 530.1 km (329.4 mi) north
Database ID 3714, created 26 Mar 2011, 18:29, Last changed 27 Mar 2011, 01:05